ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SUÇ İŞLİYOR!

Ataşehir Belediyesi Suç İşliyor!

Ataşehir Belediyesi’nde çalışan ve üyesi oldukları Disk Genel-İş Sendikası’ndan istifa etmeleri için aşağıdaki evrakı imzalamaları yönünde baskı yapılan işçi dostlarımız adına bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir.

Ataşehir Belediyesi, sendika üyesi işçilere sendikadan istifa etmeleri yönündeki baskısı ile Anayasa’nın 51. maddesinde belirtilen; “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz” hükmünü alenen ihlal etmektedir.

Ataşehir Belediyesi’ne hatırlatmak gerekir ki; Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi sendika hakkının engellenmesini suç saymıştır:

“Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun;

17. Maddenin 3. fıkrası: “Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

19. Maddenin 1. fıkrası: “İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.” diyerek sendikal hakkı güvence altına almıştır.

Belediye işçilerinin sendikadan istifaya zorlandıklarında; bunu kabul etmek zorunda olmadıklarını, aksine yetkililerin suç işlediğini, yetkililerin Anayasal bir hakkı ihlal ettiğini, istifa edenlerin içleri rahat bir şekilde sendikaya yeniden üye olmaları gerektiğini ve örgütlü bir mücadeleden başka bir şanslarının olmadığını bilmesi gerekmektedir.

Sendika özgürlüğü; Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO Anayasası ve ILO Sözleşmesi gibi çok sayıda Uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmıştır.

İşini kaybetme korkusu taşıyan ve yukarıda sıralanan haklarını bilemediği için istifa eden sendika üyesi işçilerin sayısı 400’e yaklaşınca Disk Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 nolu Şubesi üyelerine:

Belediye yetkilileri, işçilerin haklarını aramalarını engellemek amacıyla, yanıltıcı bilgilerle işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalışmaktadır. Öncelikle sendikadan istifa eden işçiler sözleşmeden faydalanmak için bir günlük tam yevmiyeleri tutarında dayanışma aidatı ödemek zorundadır. Üye işçiler yevmiyelerinin üçte biri tutarından daha az aidat ödemektedir. Dayanışma aidatı ile sözleşmeden faydalanacakların ücretlerinde bir azalma olacak ve toplu sözleşmenin idari ve iş güvencesi hükümlerinden de faydalanamayacaklardır. Sendikamız işyerinde yeterli çoğunluğa da sahiptir ve yetkilidir. İnsan onuruna yaraşır, daha iyi bir ücret, daha iyi bir çalışma ortamı ve iş güvencesi ancak sendika ve toplu sözleşme hakkına sahip çıkmakla mümkündür. Tüm işçileri sendikal haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.” şeklinde mesaj yollamıştır.

Ataşehir Belediyesi de bahsi geçen istifa dilekçesini imzalattırmaya çalışan kendisi değilmiş gibi:

Disk Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 nolu Şubesi tarafından çalışanlarımızın yanıltıcı bilgiler ile sendikadan istifa ettirilmeye çalıştırıldıklarına ve sendikadan istifa edenlerin veya dayanışma aidatı ile Toplu İş Sözleşmesinden yararlanan personelin bir takım haklardan yararlanamayacağına ilişkin iddialar ile sendika üyesi olan personelimize mesaj attığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Bilindiği üzere sendikaya üye olma veya üyelikten çekilme anayasal bir haktır. İdaremizin bu konudaki tutumu anayasal hakkın korunmasıdır.

Personellerimizin belediyemiz ilgili birimlerine vermiş olduğu dilekçelerden sendikadan istifa ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 nolu Şubesi tarafından personelimizin mali kayba uğrayacağına dair iddiası asılsız olup, 6356 sayılı yasanın Toplu Sözleşmeden Yararlanma başlıklı 39uncu maddesinin 5inci fıkrasında belirtilen “Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika tüzüğünde belirlenir.” hükmü idaremizce uygulanmaktadır.

Personellerimizin daha iyi koşullarda çalışma imkanına ulaşması için idarenin yasaya uygun bilgilendirmelerini takip etmelerinin çalışma barışının korunmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.” şeklindeki mesajı işçilere yollamıştır.

Ataşehir Belediyesi mesajında sendikayı suçlayıp kötülerken, üyelikten istifa etmenin de önünü açmaya özen göstermektedir. Belediyenin amacı ve niyeti gayet sarihtir: İşçileri sendikadan istifa ettirip, örgütsüz bıraktıktan sonra rahatlıkla işçi kıyımı yapabilmek. Evvelki işçi ve sendika düşmanı pratiği ile de yakından takip ettiğimiz Ataşehir Belediyesi, bu mesajı ile işçiyi sendikadan ayrılmaya özendirmekte, herhangi bir mali kaybı yaşamayacağına dair yalan söylemektedir.

Biz de işçilerin ve emekçilerin avukatları olarak:

  1. Sendikal haklarına sahip çıkmaya,

  2. İstifa ettikleri sendikaya yeniden üye olmaya,

  3. Üyelikten istifa baskısını kabul etmemeye,

  4. Sendikal özgürlüğü hiçe sayan ve suç işleyen Ataşehir Belediyesi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

İşçi ve sendika düşmanı politikalar karşısında işçi ve emekçilerin avukatlığını yapmaya, onları bilgilendirmeye, her türlü hak ihlalinde yanlarında olmaya, hukuksal destek vermeye ve de birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Çağdaş Hukukçular Derneği

İstanbul Şubesi

Share Post