ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇHD üyesi Avukatlara Adana Adliyesinde Saldırı..

Adana Adliyesi’nde üst aramasını kabul etmeyen avukatlara polis biber gazıyla saldırdı.

adanaAdana Adliyesi’ne hafta başından beri devam eden üst aramasına ÇHD Adana Şube üyeleri  protesto etti. ,Açıklamayı yapan Av. Tugay Bek, avukatların adliye girişinde aranmak istenmesi açık bir hukuk ihlali olduğunu söyledi. Basın açıklamasının ardından X-ray cihazlarından aranmadan adliye içerisine girmeye çalışan avukatlar, polislerce adliyeye alınmak istenmedi. Polisin kalkanlı müdahalesi ile gerginlik yaşandı. Polisin adliye girişinde kurduğu barikata yüklenen avukatlara biber gazı sıkılırken,Av.Fatoş Hacıvelioğlu saldırı sonucu yaralandı. ÇHD üyesi  avukatlar bunun üzerine oturma eylemine başladı. Adliye önünde beklemeye devam eden avukatlar, polis barikatının kaldırılması ile avukatlar sloganlar eşliğinde adliye salonuna girdi. Burada yapılan açıklamanın ardından eylem sloganlar eşliğinde son buldu.bunun üzerine avukatlar oturma eylemine başladı. Adliye önünde beklemeye devam eden avukatlar, polis barikatının kaldırılması ile avukatlar sloganlar eşliğinde adliye salonuna girdi. Burada yapılan açıklamanın ardından eylem sloganlar eşliğinde son buldu.

Basın açıklaması metni aşağıda sunulmuştur.

BASINA VE KAMUOYUNA

İstanbul Çağlayan Adliyesinde avukatların adliye girişlerinde çantalarının x-ray cihazından geçirilmesi uygulaması, hafta başından itibaren Adana adliyesinde de başlamıştır.

Avukatın adliye girişinde aranmak istenmesi açık bir hukuk ihlalidir. Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesi avukatı, “yargı görevini yapan”, yani “yargı mensubu” olarak tanımlamıştır. Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde avukatlığın mahiyeti; kamu hizmeti, serbest meslek ve yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı özgürce temsil etmek olarak ifade edilmiştir. Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre avukatlığın amacı, hukuki sorunların çözümünde adalete hizmet ve temsil ettiği kişinin hakkını korumaktır.

Gerek CMK m.130’da ve gerekse Avukatlık Kanunu m.58’de, avukatların bürolarının, konutlarının ve üzerleri ile eşyasının aranması konusunda genel arama hükümlerinden ayrı hükümlere yer verilmiştir. Bu yöntem, Anayasa m.13 ve 20/2’ye de uygundur. Kanun koyucu, taşıdığı sıfat ve ifa ettiği görev nedeniyle avukatların aranmasını özel olarak düzenlemiştir.

Avukatın adli aramasını öngören CMK m.130’un yanında Avukatlık Kanunu m.58, adli ve önleme aramaları konusunda herhangi bir fark gözetmeyip, avukatların üzerleri ve dolayısıyla yanlarında taşıdıkları eşyanın nasıl aranacağını ortaya koymuştur.Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. Bu hüküm bir kanun hükmü olup, genelge veya talimatla değiştirilemez. Kanunun gözardı edilmesine yönelik her türlü genelge veya talimat “kanunsuz emir” niteliğini taşır. Anayasa m.137’ye göre kanunsuz emrin verilmesi ve yerine getirilmesi suç olup, TCK m.24’de düzenlenen “amirin emri” adlı hukuka uygunluk sebebi de sayılamaz. Nitekim “Haksız arama” başlıklı TCK m.120’de, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verileceği ifade edilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi örnek kararında avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle açılan manevi zararın tazminine karar vermiştir.Danıştay 8. Dairesi, Avukatlık Kanunu gereğince ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzerinin aranamayacağını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu sınır, Avukatlık Kanunu m.58, Anayasa m.2, 13 ve 124’e aykırı olarak avukat aleyhine genişletilemez.

“Normlar hiyerarşisi” prensibi uyarınca, kanun uygulanmasını sağlamak üzere ve kanuna aykırı olmamak şartıyla çıkarılması gereken yönetmelikle veya yönetmeliğin alt düzenlemeleri olan genelge, talimat gibi kurallarla kişi hak ve hürriyetlerine kanunda öngörülemeyen veya öngörülenden fazla kısıtlama getirilmesi hukuka aykırıdır.

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin “Hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller” başlıklı 25. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi gerekçe gösterilmek suretiyle adliye girişinde avukatların üzerleri ile çantaları aranmak istenmektedir. Bu uygulama ve hukuki dayanak yanlıştır. 25. madde, gerek başlığı ve gerekse bir yönetmelik hükmü olmasının yanında avukatları da kapsama gücüne sahip olmaması nedeniyle avukatların üzerlerinin ve çantalarının aranmasına gerekçe gösterilemez. Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde sayılan, Devletçe kamu hizmetine özgülenmiş bina ve her türlü tesise girenlerin üzerleri ile eşya veya araçlarının aranmasına dair hüküm avukatlara uygulanamaz.

Avukatın aranması, temsil ettiği ve hakları savunduğu kişilerle ilgili bilgi, belge, delil ve sırlarını yanında taşıyabileceği için özel olarak düzenlenmiş olup, şahsa tanınmış keyfi ayrıcalık olarak kabul edilemez. Avukatın üzerinin aranmaması ile korunan hukuki yarar avukatın değil müvekkili olan kişilerin ve genel olarak kamunundur.

HSYK’daki son değişiklerle birlikte yargıyı da istediği şekilde yönlendiren, hakkındaki hırsızlık, yolsuzluk ve diğer soruşturma dosyalarını kapatan iktidar partisi, avukatlık mesleğini kendisine karşı bir tehdit olarak görmektedir.

Şurası açıktır ki İstanbul’da Çağlayan Adliyesinde bir savcının rehin alınması ve sonrasında yaşan ölüm olayı iktidar partisi tarafından çok önceden planlamış olan avukatlık mesleğine yönelik saldırıların bahanesi kılınmak istenmektedir.

Demokratik kazanımlara ve mesleğimize karşı kurgulanan saldırıların bir parçası olarak değerlendirdiğimiz adliye girişlerinde avukatların aranmasına ilişkin hukuki dayanaktan yoksun gerçekleşen uygulamaya karşı biz avukatlar demokratik direniş hakkımızı sonuna kadar kullanacağız.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

ADANA ŞUBESİ

Share Post