ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

İlhan Cihaner’in Meclis İnsan Hakları Komisyonuna başvurusu ve soru önergesi.

Denizli Milletvekili Ýlhan Cihaner 18 Ocak günü baþlatýlan operasyonla ilgili Adalet Bakanýndan cevaplamasý talebi ile Meclis Baþkanlýðýna soru önergesi verdi. Önergede gözaltý sürecinde avukatlara ve diðer gözaltýna alýnanlara yönelik hak ihlallerine iliþkin ne yapýldýðý soruldu. Cihanar ayný zamanda TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonuna baþvurdu.

 

 

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐI’NA

 

Adalet Bakaný Sadullah Ergin tarafýndan aþaðýda belirtilen sorularýmýn Anayasa’nýn 98. ve içtüzüðün 96. maddeleri gereðince yazýlý olarak yanýtlanmasýný saygýlarýmla talep ederim. 30.01.2013
Ýlhan CÝHANER
Denizli Milletvekili

 

 

18 Ocak 2013 tarihinde, 7 ilde yapýlan operasyonlarda; Çaðdaþ Hukukçular Derneði, Halkýn Hukuk Bürosu ve Ýdil Kültür Merkezi’nin bürolarý basýlarak 15’i avukat toplam 85 kiþi gözaltýna alýnmýþtýr. Ýstanbul’daki operasyon kapsamýnda Çaðlayan Adliyesi Nezarethanesi ‘ne getirilen avukatlar, nezarethane koþullarýnýn insani þartlara uygun olmadýðýný belirtmiþler ve nezarethanede oturacak yer olmadýðýný, saatlerce ayakta bekletildiklerini, oturabilecekleri yerlerin de ýslak olduðunu söylemiþlerdir. Ayrýca nezarethanede bulunan bazýlarýnýn ellerinin kelepçelendiðini ifade etmiþlerdir. Buna göre;

1- ‘Yakalama, Gözaltýna Alma ve Ýfade Alma Yönetmeliði’nin 7. Maddesine göre; ‘’Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diðer bir yere nakledilen kiþilere, kaçacaklarýna ya da kendisi veya baþkalarýnýn hayat ve beden bütünlükleri bakýmýndan tehlike arz ettiðine iliþkin belirtilerin varlýðý hâllerinde kelepçe takýlabilir.’’ denilmesine raðmen hangi gerekçeyle bu insanlara nezarethanede kelepçe takýlmýþtýr?

2- Ýstanbul Adliyesi’ndeki nezarethaneler kaçar kiþiliktir?

3- Nezarethanelerde gözaltýnda tutulan insanlara asgari yaþam koþullarý olanaðý saðlanmakta mýdýr?

4- Baþta Ýstanbul Adliyesi olmak üzere Türkiye’deki Adliye nezarethanelerinde Avrupa Birliði standartlarý uygulanmakta mýdýr?

5- Avukatlara nezarethanelerde yapýlan bu uygulama karþýsýnda sorumlular hakkýnda soruþturma açmayý düþünüyor musunuz?

 

 

 

 

Denizli Milletvekili Ýlhan Cihanre’in TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonuna baþvuru yazýsý;

 

 

TBMM ÝNSAN HAKLARI KOMÝSYONU BAÞKANLIÐI’NA

 

Bilindiði üzere 18 Ocak 2013 tarihinde, çok sayýda ilde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda; Çaðdaþ Hukukçular Derneði, Halkýn Hukuk Bürosu ve Ýdil Kültür Merkezi’nin bürolarý basýlarak 15’i avukat toplam 85 kiþi gözaltýna alýnmýþtýr. Günlerdir ülkemizin gündeminin birinci maddesi olan bu operasyon sadece ülke içerisinde deðil uluslararasý camiada da büyük tepki toplamýþtýr. Konunun yargý baðýmsýzlýðý ve hükümetin yargý kurumuna yönelik uyguladýðý baskýcý politika ile doðrudan iliþkisi olduðu ise aþikardýr.

Ýstanbul’daki operasyon kapsamýnda þiddet ve baský ile gözaltýna alýnarak Çaðlayan Adliyesi Nezarethanesi’ne getirilen avukatlar, nezarethane koþullarýnýn insani þartlara uygun olmadýðýný belirtmiþlerdir. ‘Yakalama, Gözaltýna Alma ve Ýfade Alma Yönetmeliði’nin 11. maddesine göre ‘’Nezarethanede zaruri haller dýþýnda beþten fazla kiþi bir arada bulundurulmaz.’’ denilmesine raðmen, adalet için mücadele eden avukatlar Çaðlayan Adliyesi’nin nezarethanesinde oturacak yer olmadýðýný belirterek, saatlerce ayakta bekletildiklerini ifade etmiþlerdir. Býrakýn avukatlarý sýradan yurttaþlarýn bile böyle bir uygulamaya tabi tutulamayacaklarý demokrasilerin vazgeçilmez kuralýdýr.

Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nden Avukat Efkan Bolaç, gazetecilere yaptýðý açýklamada “Nezarethanede 30 kiþiydik, oturacak yer yoktu. Islak fayanslarýn üzerinde oturduk. Bizim elimizde kelepçe yoktu ancak gözaltýndaki bazýlarýnýn eli kelepçeliydi. Nezarette kelepçe takýlamayacaðýný söyledik ama ‘siz karýþmayýn’ dediler.’’ ifadesinde bulunmuþtur. Yine ‘Yakalama, Gözaltýna Alma ve Ýfade Alma Yönetmeliði’nin 7. maddesine göre ‘’Yakalanan kiþinin direnmesi, saldýrýya yeltenmesi veya saldýrýda bulunmasý hallerinde kendisine kelepçe takýlýr.’’ denilmektedir. Oysa gözaltýnda tutulanlar, kalabalýktan hareket bile edemediklerini belirtmiþlerdir. Ayrýca Bolaç,‘’Bazýlarýmýz çorapla geldi. Çünkü apar topar, ayakkabýlarýný giymelerine bile izin vermeden alýndýlar” demiþtir.

Gözaltýna alýnan avukat sanýklarýn nezarethanelerde oturacak yer bulunmamasý nedeniyle psikolojik baský altýnda olduklarý bellidir. Avukatlar nezarethanelerde yer bulunmamasý nedeniyle zemin üzerinde oturduklarýný belirtmiþlerdir. Avukatlarýn oturduklarý yerlerin de ýslak olduðu ifade edilirken ayný nezarethanelerdeki diðer vatandaþlara nezarethanede kelepçe takýlarak kanun dýþý uygulamalarýn yapýldýðý da belirtilmektedir.

Bu baðlamda baþta Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi olmak üzere ülke genelindeki tüm Adliye nezarethanelerinin koþullarýnýn yerlerinde incelenmesi ve insan haklarýna aykýrý bir durumun olup olmadýðýnýn tespit edilmesi zarureti doðmuþtur.

Görevi insan haklarýný savunmak ve korumak olan komisyonumuzun iddialarý araþtýrmak için bir alt komisyon oluþturmasýný saygýlarýmla talep etmekteyim .

Ýlhan CÝHANER
Denizli Milletvekili

Share Post