ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

İstanbul Şubeden Bahçekapılı’ya ihraç istemli disipline sevk kararı..

ÇHD İstanbul Şube Yönetim Kurulu aldığı kararla ,AKP Milletvekili ve Meclis Başkan vekili Ayşenur Bahçekapılı’yı  ihraç istemli olarak disiplin kuruluna sevk etti.Kararda “AKP Hükümetinin ‘’İçgüvenlik Tasarı’’ olarak kamuoyuna sunduğu bu yasa paketi, içerdiği antidemokratik ve faşizan hükümler nedeniyle, Tüzüğümüzde belirtilen amaç ve ilkeler ve Derneğimizin 40 yılı aşkın mücadele birikimi doğrultusunda, tüm ÇHD üyelerinin karşı çıkması gereken bir düzenlemedir. Bu yasa paketine karşı olmamak, dahası bu yasa paketini canhıraş bir şekilde savunmak ve bir an önce yasalaşması için özel ve aktif bir çaba sarf etmek,  ÇHD üyesinin sergileyeceği bir tavır olamaz.    ” denildi.

Sevk yazısı Genel Merkez yönetimi tarafından Disiplin Kuruluna gönderilmiştir.

İstanbul Şube yazısı aşağıda  sunulmuştur.

 

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi

Progressive Lawyers Association

 ORHAN ADLİ APAYDIN SK. NO:11/3 BEYOĞLU/İSTANBULçhd logo

Tel/Faks + 90 (212) 245 04 40

www.chd.org

 

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA

 

 

KONU         : Ayşenur BAHÇEKAPILI’nın ‘’üyelikten ihracına karar verilmesi’’ istemli

                        Disiplin Kuruluna sevk kararıdır.

 

                        Tüzüğümüzün ‘’Üyelikten Çıkarılma’’ başlığını taşıyan 8.maddesi, ‘’Derneğin amacına aykırı davranışta bulunanlar ile derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlara uymamakta ve verilen görevleri yerine getirmemekte direnenler, Yönetim Kurulunun önerisi ile Disiplin Kuruluna verilir. Disiplin Kurulu genel hükümlere göre üyeyi aklar ya da üyelikten çıkarır…’’ hükmünü içermektedir.

                        Tüzüğümüzün, Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 32.maddesi de ’’Genel Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurullarınca Disiplin Kuruluna sevk edilen üyelerin disiplin işlerini görüşür ve karar bağlar.’’ hükmünü içermektedir.

                        Tüzüğümüzdeki bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, Derneğin amacına aykırı davranışta bulunan üyeler ile derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlara uymamakta ve verilen görevleri yerine getirmemekte direnen üyelerin üyelikten çıkarılması (ihracı) istemiyle Disiplin Kuruluna sevki konusunda hem Genel Merkez Yönetim Kurulunun hem de Şube Yönetim Kurullarının yetkili kılındığı anlaşılmaktadır.

                        İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, Tüzüğümüzün 8 ve 32.maddeleri uyarınca,  Ayşenur BAHÇEKAPILI’nın üyelikten çıkarılması istemiyle doğrudan Disiplin Kuruluna sevki konusunda karar vermek üzere 24.02.2015 tarihinde toplanarak oy birliği ile aşağıdaki kararı almıştır. 

                        Karar;

                        Dernek Tüzüğümüzün 2. maddesi Derneğin amacını “Hukukun, insanlığın binlerce yıllık tarihsel kazanımlar ışığında geliştirilmesi, insanın özgürleşmesi ve demokratiklik temeline dayalı, toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir hukuk sisteminin kurulması, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının önlenmesi için çalışma yapmaktır.” Şeklinde ifade ederek, en temel insan hakkının “yaşama hakkı” olduğunu ve “insanlık onuruna yapılacak her türlü saldırının önlenmesini” en başat amacı saymıştır.

                        Yine Dernek Tüzüğümüzün  3. maddesi

  1. a) bendinde ‘’Başta Anayasa olmak üzere antidemokratik yasalar, düzenlemeler ve uygulamalar üzerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, bu alandaki gelişmeleri izlemek, alternatif öneriler hazırlamak’’,
  2. b) bendinde ‘’Temel hak ve özgürlükleri sınırlama ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme ve uygulamalara son verilmesi için çalışmak; Düşünce, örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan düzenlemelerin kaldırılması, düşünce ve siyasal faaliyetleri nedeni ile cezalandırılanların hak ve özgürlüklerinin geri verilmesi için çalışmak, temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuksal yardımda bulunmak’’
  3.  c) bendinde ‘’Yargı bağımsızlığı ve birliği, doğal yargıç, yargıç güvencesi, savunma hakkı gibi ilkeleri savunmak; yaşama geçmesi için çalışmak; olağanüstü ve özel mahkemelerin kurulması ve faaliyet göstermesine karşı çıkmak’’
  4. d) bendinde ‘’Ülkemizde toplumsal gelişmenin önünü açan hukuk politikalarının oluşturulması için çalışmalar yapmak’’
  5. f) bendinde ‘’İdam cezasına, yaşama hakkını ortadan kaldıran uygulamalara, maddi ve manevi her türlü işkenceye ve insanlık onurunu zedeleyici her türlü kötü muameleye karşı çıkmak’’ Derneğin çalışma alanları arasında yer almıştır.

                               Derneğimizin amacını düzenleyen 2. ve 3. maddesi aynı zamanda bir dünya görüşünü ve politik tutumu belirler. Yaşama hakkı ve insanlık onuruna yapılan her türlü saldırı, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya dönük düzenleme ve uygulamalar, kadına yönelik şiddet ve her türden cinsel ayrımcılığa karşı mücadele, Derneğin temel çalışma alanlarındandır. Derneğimiz, kurulduğu 1974 yılından beri, bu amaçları doğrultusunda mücadele etmiş, antidemokratik, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan düzenleme ve uygulamalara karşı taraf olmuştur. Dernek üyelerinin de tüzükte belirtilen bu amaç ve ilkeleri benimsemesi ve tüzüğe uygun davranış içerisinde olması gerektiği hususu tartışmasızdır.

                                Derneğimiz bağımsız ve özgün çalışması, kurulduğu tarihten itibaren kesintisiz sürdürdüğü adalet mücadelesinin bir parçası olma özelliği ile baskıya ve sömürüye maruz kalanların yanında saf tutmuş  bir hukukçu örgütüdür. Halkın en zayıf, siyasi iktidarın en güçlü olduğu nezarethanelerde, mahkemelerde ve hapishanelerde kadınları, ezilenleri, yoksulları, işçileri savunma onuru daima ÇHD’li hukukçuların olmuştur.

                                Derneğimizin  bir hukukçu örgütü olması nedeniyle hak ihlalleri – diğer meslek gruplarından farklı olarak – asıl ilgi alanını teşkil eder. Bu anlamıyla üyelerinin bu mesleği yürütüş biçimleri, Derneğimizi doğrudan doğruya ilgilendirir. Bir ÇHD üyesi avukat, mesleki faaliyetini yürütürken de Derneğin geleneğine, amaç ve ilkelerine uygun davranmak zorundadır. İşkenceci bir polisin davasını alırken ya da şiddete uğramış bir kadına karşı dava alırken bu nedenle tercih yapmalıdır; ya bu türden davaları almamalıdır ya da dernek üyeliğini derhal bırakmalıdır.

                                   Üyelerimizin salt savunma mesleğini yürütüş biçimleri değil, Milletvekilliği ya da Bakanlık gibi görevleri icra ediş tarzları da Derneğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. ÇHD üyesi bir hukukçu, bu tür bir görevi icra ederken de Derneğin geleneğine, tüzükte belirtilen amaç ve ilkelerine uygun davranmak zorundadır.

                                   Şubemiz üyesi Av. Ayşenur BAHÇEKAPILI, 2002 yılından beri iktidarda olan ve 13 yıllık iktidarı döneminde sermaye yanlısı, emek düşmanı bir politik ekseni esas alan ve Ortadoğu’nun kan gölüne çevrilmesinde önemli bir payı bulunan Adalet ve Kalkınma Partisinde (AKP) 2007 yılından beri, grup başkanvekilliği vb. önemli görevler üstlenmiş, birçok antidokratik, emek düşmanı düzenlemenin yasalaşması konusunda çok aktif bir biçimde çalışmıştır. Ayşenur BAHÇEKAPILI, halen TMBB Başkanvekilliği görevini ifa etmekte olup, AKP hükümetinin son dönemde Meclis’ten geçirerek yasalaştırdığı birçok antidemokratik, faşizan yasanın Meclis görüşmelerinde TMBB Başkanvekili olarak görev yapmış, muhalefet partilerinin bu antidemokratik yasalara itirazlarını etkisiz kılmak yönünde özel bir çaba sarf ettiği gözlemlenmiştir. Son olarak, polise dilediği kişinin üstünü, eşya ve aracını arama; dilediği kişiyi 48 saate kadar, savcıya haber dahi vermeden gözaltına alma; sokak eylemlerinde eylemcilere karşı ateş etme gibi geniş yetkiler veren, hakim ve savcıların birçok yetkisini Vali ve Kaymakamlara devreden,  tüm ülke genelinde sürekli ve kalıcı bir Sıkıyönetim öngören, bu nedenlerle, milyonlarca insanın, Baroların ve Derneğimiz de dahil birçok hukuk örgütünün şiddetle karşı çıktığı İÇGÜVENLİK YASA TASARISININ Meclis’teki görüşmeleri sırasında, bu tasarının bir an önce yasalaşması için, Meclis İçtüzüğü’ndeki hükümleri dahi uygulamayarak, muhalefet partilerinin sesini kısmaya yönelik özel bir tavır sergilemiş, Tasarıya ve kendisinin Meclisi yönetiş biçimine yönelik itirazları alaycı, umursamaz ve saldırgan bir üslupla karşılamıştır. AKP Hükümetinin ‘’İçgüvenlik Tasarı’’ olarak kamuoyuna sunduğu bu yasa paketi, içerdiği antidemokratik ve faşizan hükümler nedeniyle, Tüzüğümüzde belirtilen amaç ve ilkeler ve Derneğimizin 40 yılı aşkın mücadele birikimi doğrultusunda, tüm ÇHD üyelerinin karşı çıkması gereken bir düzenlemedir. Bu yasa paketine karşı olmamak, dahası bu yasa paketini canhıraş bir şekilde savunmak ve bir an önce yasalaşması için özel ve aktif bir çaba sarf etmek, bir ÇHD üyesinin sergileyeceği bir tavır olamaz.

 

                                   Açıklanan nedenlerle, Ayşenur BAHÇEKAPILI, Dernek Tüzüğünün 2 ve 3.maddelerinde düzenlenmiş olan, Derneğin amacına ve çalışma alanlarına ilişkin temel ilkelere ve Derneğimizin 40 yılı aşan mücadele birikimi ve geleneklerine açıkça aykırı davranmış; Tüzüğün 8. maddesi uyarınca, Derneğin amacına ve Derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlara uymamakta direnmiştir. Belirtilen sebeplerle Av. Ayşenur BAHÇEKAPILI’nın DERNEK ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ İSTEMLİ OLARAK oy birliği ile Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir

 ÇHD İstanbul Şube Yönetimi

Share Post