ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

SALGIN KOŞULLARINDA MÜLTECİLERİN SAĞLIK HAKLARI

Sağlık Hakkım Var!

Mültecilik, Şartlı Mültecilik veya İkincil Korumaya Başvuru Yaptıysam !

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.m.89/3/c; 5510sk.m.3/1/27 ve 60/1/c/2 maddelerine göre Genel Sağlık Sigortası kapsamındayım. Kanunun korumasında vatandaşların yararlandığı gibi yararlanabilmeliyim. Başvurumun kabulü şart değil, başvuru yapmış olmam yeterli.

Başvurum ya da Belgem Yoksa !

İnsanım ve Türkiye’deyim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre Devlet, benim yaşam ve sağlığımı korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük Anayasa’nın 90/5 maddesi gereğince iç hukuktaki kanun ve yönetmeliklerden önce gelir. Kısacası “hukuk” vatandaşlar gibi benim de muayene ve tedavi edilmemi emrediyor. Devlet’in yükümlülüklerini icra edecek olan görevliler siz sağlık sunucularısınız.

Turist Değilim !

25541 sayılı Yönerge 13/e maddesi, bu Yönerge’nin mültecileri, sığınmacıları ve bu statülere başvuru yapanları, vatansızları, insan ticareti mağdurlarını kapsamadığını hüküm altına almıştır. Turistlerden istenebilecek ücretler benden talep edilemez. Geçici Koruma kapsamında Türkiye’de isem, yani ülkemden ayrılmaya zorlanmış, şiddet ortamından kitlesel olarak kaçarak, ya da o dönemde bireysel olarak gelmişsem Geçici Koruma Yönetmeliği.m.27’ye göre, zorunlu ve temel sağlık hizmetleri ücretsizdir; ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ise genel sağlık sigortalılar için olan bedelden fazla bedel talep edilemez.

İhbar Etme, Tedavi Et !

Hekimin ve diğer sağlık görevlilerinin ihbar yükümlülüğü suç varsa ortaya çıkar (Türk Ceza Kanunu.m.279/1). Türkiye sınırlarına izinsiz girmek, Türkiye’de izinsiz kalmak, belgesiz olmak vb. fiiller suç değil, kabahattir. Ceza Kanununu ilgilendiren bir durum yoktur. Bu fiillerin neticesi en fazla idari para cezası, sınır dışı edilme vb. işlemlerdir. Kaldı ki uluslararası koruma gerektiren bir hal içinde olduğum anlaşılırsa bunlar da uygulanmaz. İhbar edilmem halinde durum anlaşılana kadar tedavi olamayabilirim, tedavim yarıda kalabilir veya tam iyileşemeyebilirim. Ahlaki değer yargılarına, keyfine, kendi doğrularına göre değil hukuka göre hareket et, sağlık hakkımı öncelle, bile bile ihbar etme; sağlık hakkımı, yapmaya mecbur olmadığın bir işlemle engelleme.

Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlar gibi benim için de ücretsizdir !

Haklarıma riayet etmeyenlerin cezai ve hukuki sorumluluğu vardır !

Haklarıma saygı gösterip beni sağlığıma kavuşturmak için emek harcadığınız için teşekkür ederim !

 


 

I have a Health Right!

If I have made application to Immigration, Conditional Immigration or Secondary Protection!

I am within the scope of Health Insurance according to Foreigners and International Protection Law no:6458, Article 89/3/c, Law No: 5510 Articles 3/1/27 and 60/1/c/2. I should utilize the protection of law as do the citizens. Acceptance of my application is not a condition; it is enough that I have made my application.

If I don’t have my application or my certificate!

I am a human being and I am in Turkey. According to European Human Rights Agreement, the State has to protect my life and my health. This responsibility precedes laws and legislations in internal law pursuant to Article 90/5 of Constitution. In short, the “Law” orders me to be examined and treated as are the citizens. The officials who will perform the responsibilities of the State are you, health providers.

I am not a Tourist!

Legislation No: 25541, Article 13/e has ensured that the legislation does not involve immigrants, refugees and those who have applied to these statuses, stateless people, and victims of human trafficking. Charges that may be requested from tourists cannot be requested from me. If I am in Turkey within the scope of Temporary Protection, that is, if was forced to leave my country, and came by escaping from violence environment in mass or individually at that time, obligatory and principle health services are free according to Temporary Protection Legislation Article 27. No extra charge can be requested more than that for those within general health insurance for second and third stage health services.

Don’t Denounce, Treat!

Denouncement Obligation of doctors and other health officials shows up if there is a crime (Turkish Criminal Code, Article 279/1). Actions such as to enter into Turkish Borders, to stay within Turkey without permission, to be without certificate are not a crime but misdemeanor. There is no condition that is related to criminal code. The result of these actions are transactions such as administrative fines, deportation etc. at most. Besides, if it is understood that I am in a condition which necessitates international protection, these cannot be applied, either. If I have been denounced, I may not have treatment until my condition is understood, my treatment may not be completed or I may not recover fully. Act according to law not your ethical value judgments, your own will, and your own truths, prioritize my health right, do not denounce me on purpose, do not block my health right with a transaction that you do not have to make.

Emergency Health Services are also free for me as they are for the citizens.

Those who do not comply with my rights have legal responsibilities!

I appreciate your efforts that you make me healthy again by respecting my rights!

 


 

لدي حقي الصحي !

إذا كنتُ قد قدمتُ طلباً للجوء أو اللجوء المشروط أو الحماية الثانوية !

وفق البند ج من الفقرة 3 من المادة 89 من القانون رقم 6458 للأجانب والحماية الدولية والبند 27 من الفقرة 1 من المادة 3 والبند ج 2 من الفقرة 1 من المادة 60 للقانون رقم 5510 أنا ضمن محتوى التأمين الصحي العام وبإمكاني تحت حماية القانون الإستفادة من هذا التأمين كالمواطنين. لا توجد ضرورة لقبول طلبي فتقديمي لطلب أمر كافي.

إذا لم أقدم طلب أو لا توجد لدي وثيقة !

أنا إنسان وأعيش في تركيا. وفق معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية فإن الدولة ملزمة بحماية حياتي وصحتي ووفق الفقرة 5 من المادة 90 في الدستور فهو إلتزام يفوق القانون الداخلي واللوائح. أي أن القانون يأمر بكشفي وعلاجي كما هو الحال لدى المواطنين. الموظفون الذين يقومون بتطبيق إلتزامات الدولة هم مقدمو الصحة لكم.

لست سائحاً !

وفق البند هـ من المادة 13 من التعليمات رقم 25541 فإن اللاجئين والمنشقين ومن قدم طلب لذلك وعديمي الجنسية وضحايا التجارة بالإنسان هم خارج محتوى تلك التعليمات. لا يمكن طلب الأجر التي يتم طلبها من السياح مني. إذا كنت في تركيا ضمن الحماية المؤقتة أي طالما أنني قد إضطررت لترك وطني وفررت من العنف بشكل جماعي أو فردي فإنه وفق المادة 27 من لائحة الحماية المؤقتة فإن الخدمات الصحية الأساسية والإجبارية خدمات مجانية، أما الخدمات الصحية من الدرجة الثانية والثالثة فمن غير الممكن طلب أجرة إضافية تزيد عما يتم طلبه من أصحاب التأمين الصحي العام.

لا تقد بلاغ بل قم بالعلاج !

مهمة الأطباء وموظفي الصحة هي الإبلاغ عن الجرائم ( الفقرة 1 من المادة 279 من قانون العقوبات التركي ). الدخول إلى حدود تركيا دون إذن والمكوث في تركيا دون إذن وما شابه ذلك لا يعتبر جرماً بل هو ضمن الجنح ولا يوجد هنا أمر يتعلق بقانون العقوبات. عقوبة هذا النوع من الأفعال هي الغرامة المالية أو الطرد خارج الحدود وما شابه ذلك، كما أنه في حال أن تم إكتشاف أنني في حالة أحتاج بها إلى الحماية المؤقتة فإن هذه المعاملات لا يتم تطبيقها علي. في حال أن تم الإبلاغ عني فقد لا أتمكن من الحصول على العلاج حتى يتم تفهم أمري أو قد ينقطع علاجي أو قد لا أتعافى بشكل كامل. لا تتصرف وفق الأحكام الأخلاقية أو وفق هواك وماتؤمن به بل تصرف وفق القانون. إمنح الأولوية إلى حقي الصحي ولا تقم بالإبلاغ عني ولا تمنعني من الحصول على حقي في الصحة.

الخدمات الصحية الطارئة هي حق لي كما هي حق للمواطنين !

هناك مسؤولية قانونية وجزائية لمن لا يراعي حقوقي !

شكراً لإحترامك حقوقي ومساعدتك لي في إستعادة صحتي من خلال بذلك مجهوداً !


J’ai le droit a’ l’Acces aux Soins!

Si j’ai fait une demande pour etre Réfugié, demandeur d’asile ou Protection internationale !

En vertu des articles 89/3/c; 5510sk.m.3/1/27 et 60/1/c/2 de la loi de 6458 pour les Etrangers et la loi de la Protection internationale j’ai l’Assurance de Santé générale. Je dois profiter de cette loi comme les autres personnes qui sont sous la couverture de cette loi. Il suffit que j’ai fait une demande d’asile et il n’est pas nécessaire d’etre accepté.

Si je n’ai pas fait une demande d’Asile ou je n’ai pas des documents !

Je suis un etre humain et je suis en Turquie. Selon la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’Etat doit protéger ma vie et ma santé. Cette charge de l’Etat a la priorité par rapports aux lois et les reglements internes en vertu de la loi 90/5 de la Constitution. En bref, le “droit” ordonne que je dois etre examiné et soigné comme les autres citoyens. Vous, les agents de la santé, ce sont vous qui doivent appliquer les charges de l’Etat.

Je ne suis pas un Tourist !

L’Article 13/e de la circulaire no. 25541 a libellé qu’il ne concerne pas les réfugiés,,les demandeurs d’asile et les demandeurs de ces statues, les sans pays et les victimes du trafic humain. On ne peut pas me demander les prix des touristes. Si je suis en Turquie sous la protection provisoire ça veut dire que si j’étais obligé de quitter mon pays, si je me suis enfuyé d’un amosphere de violence en masse ou seul, en vertu de l’article 27 du Reglement de la Protection Provisoire les services de santé obligatoires et primaires sont gratuits; pour les services de la santé de la deuxieme et de la troisieme étapes on ne peut pas demander un prix plus que les prix de l’assurance de santé.

Ne me dénonce pas, mais Soigne moi !

La charge de la dénonciation de Médecin et les autres agents de santé apparait s’il y a un crime (l’article 279/1 du Code pénale turque). Entrer en Turquie sans autorisation, rester en Turquie sans autorisation, etre sans papiers etc. ne sont pas des crimes mais des contraventions. Il n’y a pas un cas qui concerne le code pénale. Le résultat de ces actions est maximum une peine pécuniere, l’expulsion etc. Mais, si on voit que je suis sous la protection internationale, meme ces peines ne seront pas appliquées. En cas d’etre dénoncé, jusqu’a’ ce qu’on éclaire ma situation mon traitment peut etre suspendu, arreté ou je ne peux pas guérir completement. Tu dois te comporter selon le droit mais pas selon tes jugements moraux, pas selon tes valeurs, donne la priorité a’ mon droit a’ l’acces aux soins, ne me dénonce pas en sachant bien la realité; n’empeche pas mon droit a’ l’acces aux soins avec une action que tu n’es pas obligé a’ faire.

Les services d’urgences sont gratuits pour moi comme pour les citoyens!

Ceux qui ne respectent pas mes droits ont la responsabilité pénale et juridique!

Je vous remercie pour avoir fait des efforts pour me soigner en respectant mes droits!

 


 

 

Share Post