ÇHD Susmadı, Susmayacak!

813_izmir2Selam olsun onlara….
Onlar, tutuklu meslektaþlarýmýz
– Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve savunulmasý,
– Yargýlama faaliyetinin demokratikleþmesi,
– Hak arama özgürlüðünün kullanýlmasý
– Adil yargýlanma hakkýnýn gerçekleþmesi için çalýþtýlar.
5 NÝSAN AVUKATLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA ,ÝZMÝR BAROSU ÖNÜNDE BAÞLAYIP ÞEHÝTLER CADDESÝNDE BÝTEN YÜRÜYÜÞTE , AVUKAT TUTUKLAMALARI PROTESTO EDÝLDÝ.5 NÝSAN MÜCADELE GÜNÜ ÝLAN EDÝLDÝ.

ÝZMÝR BARO BAÞKANI SEMA PEKTAÞ TARAFINDAN OKUNAN BASIN METNÝ AÞAÐIDA SUNULMUÞTUR.
Bugün 5 Nisan,
Bugün avukatlar günü…….

Özgürlüklerinden yoksun býrakýlan, cezaevinde yatmayý avukatlýk mesleðinin onuru kabul eden tutuklu meslektaþlarýmýza selamlarýmýzý iletmek ve savunma susturulamaz demek için biraya geldik.

Çaðrýmýzý kabul ederek biz avukatlarýn bugünümüzde bizlerle birlikte olan KESK þubeler platformunun deðerli üyeleri, Disk üyesi deðerli emekçiler, doktorlar, mühendisler, iþçiler, memurlar, deðerli dostlar bizimle gösterdiðiniz dayanýþmanýn önemini biliyoruz

Birlikte var olmanýn, Birlikte güçlü olmanýn coþkusunu yaþýyoruz.

Ve birlikte tutuklu meslektaþlarýmýza Kandýra’ya, Bakýrköy’e, Silivri’ye Tekirdað’a, Sincan’a, Diyarbakýr’a , selamlarýmýzý gönderiyoruz.

Selam olsun onlara….
Onlar, tutuklu meslektaþlarýmýz
– Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve savunulmasý,
– Yargýlama faaliyetinin demokratikleþmesi,
– Hak arama özgürlüðünün kullanýlmasý
– Adil yargýlanma hakkýnýn gerçekleþmesi için çalýþtýlar.

Ancak bu faaliyetleri haklarýndaki soruþturmalarýn da nedeni oldu.

En son 18.1.2013 tarihinde baþlatýlan ÇHD operasyonunda meslektaþlarýmýz;
– Gece yarýsý baskýnlarý ile kapýlarý kýrýlarak içeri girilen avukatlýk bürolarýndan hukuka aykýrý olarak gözaltýna alýndýlar ve cezaevlerine atýldýlar
– Onlara, girdikleri davalar, temsil ettikleri müvekkilleri tutuklama gerekçesi olarak fütursuzca sorulabildi.
– Müvekkillerine CMK da yazýlý haklarýný hatýrlatmalarý ve kullandýrmalarý tutuklamalarýnýn sebebi oldu.
– En önemlisi gözaltý ve arama tutanaklarýnda avukatlarýn her birinin ayrý ayrý kendi ev veya iþyerlerinde gözaltýna alýndýklarý belli iken hem medya hem de idare, meslektaþlarýmýzla ilgili bu gerçekleri karartmaktadýr.
– Bu manipülasyonun en hafifinden etikle baðdaþmadýðý açýktýr..
– Tekrar ediyoruz ki, Meslektaþlarýmýz sadece avukatlýk faaliyetleri ve insan haklarý mücadeleleri nedeniyle sorgulanmýþlar ve tutuklanmýþlardýr.
Böylece cezaevlerindeki meslektaþlarýmýzýn yanlarýna yeni meslektaþlarýmýzý göndermektedirler ve cezaevlerindeki meslektaþlarýmýzýn sayýlarý artmaktadýr.
Oysa, Hukuk devletinin ve Adaletli bir yargýlamanýn varlýðý, ancak avukatýn etkin katýlýmýyla saðlanabilir.
Ama hukuk devletini sadece þekli bir durum olarak algýlayan siyasal iktidarlar, avukatýn da sadece þekli bir varlýk olarak bulunmasýný istemektedirler.
Ancak biz böyle bir durumu kabul etmeyiz. Önemimizi ve varlýk nedenimizi biliyoruz.
Avukatlýðý sadece bir meslek deðil, bir yaþam biçimi, bir hukuk ideali, bir varoluþ þekli olarak kabul ettiðimizi herkesin bilmesini ve anlamasýný buradan duyuruyoruz.
Savunma ve hukuk devleti için hep birlikte varýz ve mücadelede kararlýyýz.
Mücadelemizin, insan haklarý için, adalet ve vicdan için olduðunu bütün dünyaya anlatmaya kararlýyýz
Susmadýk, susmayýz ve susmayacaðýz
Gün savunmanýn hukuktan gelen gücünü kullanma günüdür.
Gün Mesleðimizi ve meslektaþlarýmýzý savunma günüdür.
Gün mücadele günüdür.
Yaþasýn adalet ve vicdan………….
Kahrolsun Faþizm…………..

Share Post