ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Alanlardaydık..Hep alanlarda olacağız.

chd8İstiklal Caddesinde başlayan ÇHD yürüyüşüne tutuklamalara isyan eden beþbin kiþi katýldý. Halk devrimci avukatlara sahip çýktý. “Tutuklu ÇHD’lilere özgürlük “diye haykýrdý. Yürüyüþ tramway duraðýnda, Ýstanbul Þube adýna yapýlan basýn açýklamasý ile sonlandý.

Basýna ve kamuoyuna
Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Av. Selçuk Kozaðaçlý, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz, Av.Taylan Tanay, Ýstanbul Þube Sekreterimiz Av. Güçlü Sevimli, Ýstanbul Þube üyeleri Av. Ebru Timtik, Av. Barkýn Timtik, Av. Naciye DEMÝR, Av. Günay Dað, Av. Þükriye Erden ve Ankara Þube üyemiz Av. Betül Vangölü Kozaðaçlý 21 Ocak 2012 günü büyük bir keyfiyet ile tutuklanmýþtýr. Üç gün süren ev-büro baskýn ve aramalarý, gözaltý-sorgu süreci bu keyfiyetin ama daha da önemlisi hukuksuzluðun açýk göstergesidir. Ayný zamanda TMK 10. md. uyarýnca kurulan yeni Mahkemelerin, DGM yargýlama pratiðini aynen devraldýklarý da þüphe götürmez bir biçimde açýða çýkmýþtýr.

Tutuklanan meslektaþlarýmýz bu üç gün boyunca akýl almaz hukuksuzluklara maruz býrakýlmýþlardýr:

* Halkýn Hukuk Bürosu’nun kapýsý polis tarafýndan, henüz savcý gelmemiþken, kýrýlarak açýlmýþ, büroda bulunan meslektaþlarýmýz darp edilmiþtir.

* Derneðimiz þubeleri ve genel merkezi, gerekçesiz ve aslen hukuken imkansýz bir biçimde aramaya dahil edilmiþ, dernekler masasý tarafýndan tutulmasý zorunlu karar,envanter gibi defterlerine, belge ve bilgiler polis ve savcý tarafýndan el konulmuþtur.

* Meslektaþlarýmýzýn cep telefonlarýna “gizlilik” gerekçe gösterilerek henüz arama iþlemleri baþlamýþken el konulmuþ ve telefonlar polis tarafýndan kullanýlarak çeþitli kiþilere mesaj atýlmýþtýr.

* Meslektaþlarýmýzýn dava dosyalarýna dahi el konulmuþtur.

* ÇHD Ýstanbul Þubesi’ndeki aramadan sonra gözaltý iþlemine tabi tutulan Taylan Tanay darp edilmiþ, Halkýn Hukuk Bürosu’ndakiBE7_chd10 meslektaþlarýmýz ise yine arama sonrasý adeta yerlerde sürüklenerek gözaltýna alýnmýþlardýr.

* Gözaltý süresince meslektaþlarýmýzýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamalarý engellenmiþtir. Tuvalet ihtiyaçlarý baþta olmak üzere, bizlerin su-þeker temini de engellenerek arkadaþlarýmýza açýkça iþkence yapýlmýþtýr.

* Ayný zamanda meslektaþlarýmýzdan zorla tükürük örneði alýnmýþ, Genel Baþkanýmýz’dan ise Haseki Hastanesi’nde yere yatýrýlarak, 20 polisin üzerine çýkmasýyla zorla kan ve tükürük örneði alýnmýþtýr.

* Savcýlýk ifadeleri ve sorgu aþamasý ise bir hukuksuzluk beratý hak eder niteliktedir. Zira gerek sorulan sorular, gerek ortaya atýlan önce sevk, ardýndan tutuklama gerekçeleri, bu ülkede artýk yasalara göre hüküm kuran, delil deðerlendiren savcý ve yargýçlar devrinin kapandýðýnýn, tam da polis devleti niteliðinin belirginleþtiðinin göstergesidir. Zira bu üç günün ve öncesinin her aþamasýnda polisin belirleyiciliði söz konusudur.

 

Yargýlamanýn konusu; devrimci avukatlýk pratiði ve Derneðimizdir.

 

Arkadaþlarýmýza isnat edilen suçlar ise, bu operasyonla hedeflenenin ne olduðunu yalýn bir biçimde gözler önüne sermektedir. Arkadaþlarýmýza, vekil olarak görev aldýklarý iþlerde, “müvekkillerine susma hakkýný hatýrlatmalarý” sorulmuþtur. Engin Çeber davasý, Hayata Dönüþ Davasý, Ferhat Gerçek ve dahi Güler Zere’nin serbest býrakýlmasý için harcadýklarý hukuksal ve toplumsal çaba sorulmuþtur. Türkiye’de her gün sayýlarý artan öðrenci dosyalarýndan alýþtýðýmýz üzere, katýldýklarý basýn açýklamalarý sorulmuþtur. 1 Mayýs sorulmuþtur, Hey Tekstil, Rose Teks, Bedaþ gibi iþçi direniþlerine verdikleri destek, devrimcilerin, demokratlarýn, bu ülkede polis terörüne maruz kalan insanlarýn savunmanlýðýný üstlenmeleri sorulmuþtur.

Bu soru yýðýný, bu ne idüðü belirsiz cehalet göstergesi, tek bir þeyin kanýtýdýr: Bu soruþturmada 9 arkadaþýmýz tutuklanmýþ olsa da, aslen yargýlanan devrimci avukatlýk pratiði ile Çaðdaþ Hukukçular Derneði’dir. Zira ilk günden beri söylediðimiz üzere, Derneðimiz ve pratiðimiz geliþen ivmesiyle, tüm haksýzlýklara karþý set çekme çabasý ile birilerinin ayaðýna dolanmaktadýr.

6E3_chd11Soruþturma dosyasýndaki gizlilik kararý ise iþte tam da hukuksuzluðun ve çaresizliðin üstünün örtülme çabasýdýr. Biz arkadaþlarýmýz hakkýndaki suçlamalar ile ilgili hiçbir belge ve bilgiye eriþemezken, ilk günden baþlayarak Kolluk, “kamuoyunu” iftira ve yalanlar aracýlýðý ile bilgilendirmiþtir. Kirli bir bilgi akýþý saðlanarak zihinler bulandýrýlmaya çalýþýlmýþ ve arkadaþlarýmýzýn arkasýndaki geniþ kamuoyu desteðinin sarsýlacaðý umulmuþtur. Ne denmek istediðini hala anlamadýðýmýz, anlamak için de uðraþmadýðýmýz “kozmik bilgi”, “ajanlýk” gibi iddialar ise, herkes emin olsun ki sadece “basýn karþýsýnda dile getirilen” saçmalýklardan ibaret olmuþtur. Arkadaþlarýmýza kozmik oda ve ajanlýkla ilgili tek bir soru dahi sorulmamýþtýr. Yine arkadaþýmýz Ebru Timtik hakkýnda Kolluk tarafýndan paslanan bilgilerden biri, kendisinin Kaðýthane CHP ilçe baþkaný’na suikast düzenleme talimatý verdiði yönündedir. Bu iddiaya yanýt bizzat ayný zamanda avukat da olan Kaðýthane CHP Ýlçe Baþkaný meslektaþýmýzca verilmiþtir. Kendisi, Ebru Timtik’in sorgusunda, müdafii olarak yer almýþtýr. Kýsacasý Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü tarafýndan bütün bu süreçte yapýlan bütün açýklamalar, yalanlardan ve koca koca iftiralardan ibarettir.

 

Derneðimiz ve arkadaþlarýmýzýn bürolarý açýk olacaktýr!

 

Derneðimize, Halkýn Hukuk Bürosu’na, arkadaþlarýmýza yönelen bu saldýrý açýk ki bu toplumdaki tüm muhalifleri hedef almaktadýr. Arkadaþlarýmýzýn, derneðimizin, arkadaþlarýmýzýn bürolarýnýn buradaki rolü ise özeldir. Bu alanlarda uygulanan baský ve zor üzerinden, bütün bir topluma gözdaðý verilmek istenmektedir.

Ortada kuvvetli þüpheye yol açacak tek bir delil söz konusu deðilken, dahasý aksine birçok lehe delil bulunurken, arkadaþlarýmýzýn tutuklanmasý ancak bu þekilde açýklanabilir. Genel Baþkanýmýz Kozaðaçlý, hakkýnda yakalama kararý olduðunu bilerek ve Ýstanbul’a geleceði tarihi de açýkça ilan ederek aslýnda bütün bu “tutuklama senaryolarýný” boþa düþürmüþtür. Zira Kozaðaçlý’nýn dahi, “adli kontrolle çözüm üretilemeyeceði” düþünülerek tutuklanmasý, zaten tutuklamalarýn önceden belirlendiðinin açýk göstergesidir.

Bütün bu sürecin sonunda söyleyebileceðimiz son söz, týpký Genel Baþkanýmýzýn tutuklandýktan sonra söylediði gibi, bütün bu saldýrýlarýn bizi yýldýramayacaðýdýr. Evet, derneðimiz de, bir gelenek olan Halkýn Hukuk Bürosu da, meslektaþlarýmýzýn bürolarý da açýk kalacaktýr. Derneðimiz 40 yýldýr kesintisiz sürdürdüðü mücadelesini, daha da güçlenerek sürdürecektir.

Buradan herkese çaðrýmýzdýr: Bugün yaþananlar bardaðý taþýran son damladýr. Baskýlanmýþ ve sindirilmiþ bir toplum inþa hareketinin son adýmlarýndan biridir. ÇHD olarak bu baský ve zor uygulamalarýna karþý var gücümüzle mücadele edeceðiz, hepinizi de bu mücadelede görmek isteriz.

Meslektaþlarýmýza çaðrýmýzdýr: Gün dayanýþma ve ÇHD’yi büyütme zamanýdýr. ÇHD, bugüne kadar üyesi olsun olmasýn bütün avukatlarýn yanýnda olmuþtur. Mesleðe, mesleðin deðerlerine ve avukatýn onuruna sahip çýkmýþtýr. Sizlerden dileðimiz, tam da bugün, Derneðimiz bu þekilde ötekileþtirilmek istenirken, Derneðimize sahip çýkmanýzdýr. Biz inanýyoruz ki bu karanlýk gidiþatýn yegane çözümü budur. Bugün 9 arkadaþýmýzý tutuklamýþ olabilirler ama biliyor ve inanýyoruz ki, yarýn hep beraber onlarý geri kazanacaðýz!

Saygýlarýmýzla, haklýlýðýmýzýn bilinciyle,

Share Post