ÇHD Susmadı, Susmayacak!

ATİNA BAROSU AÇIKLAMASI

DSAAtina Barosu, avukatlarý ve Türk halkýný terörize etmeyi amaçlayan herhangi bir eylemin yanýnda gözaltýlarý kýnamakta ve mahkum etmektedir. Atina Barosu zulüm gören avukatlarla dayanýþmasýný ilan etmekte ve derhal salýverilmeleri çaðrýsýnda bulunmaktadýr.
TÜRKÝYE’DE TUTUKLANAN AVUKATLAR HAKKINDA ATÝNA BAROSU AÇIKLAMASI
Türk Hükümeti 18 Ocak 2013 tarihinde Ýstanbul’da ÇHD üyesi pek çok avukatý gözaltýna almýþtýr. ÇHD, (iþ ve çevre dahil) sosyal protesto davalarýnýn temsil ve savunmasýný üstlenen yaklaþýk 2500 üyesi olan büyük bir hukukçu derneðidir. Baþkan ve yönetim kurulu üyelerinin çoðunluðu dahil 18 avukat hakkýnda yakalama kararý verilmiþtir. Bunlardan 9’u hakkýnda (2’si hiç yakalanmadý) tutuklama kararý
verilmiþtir. Eðer iki yýl önce Kürt avukatlara karþý yürütülen operasyon sonrasý halen tutuklu bulunan 26’sýný da eklersek, bu Türk cezaevlerinde tutulan 35 avukat eder.

ÇHD’ye yönelik en son polis “operasyonu”nu izleyen sadece bir kaç gün sonra 119 KESK (Devlet Memurlarý Sendikalarý Federasyonu*) üyesi ki içlerinde KESK Baþkanýn kendisine zulüm dahil Orta Öðretim Öðretmenleri Sendikalarý Federasyonunun Türk muadilinin Genel Sekreteri, Yerel Yönetim Çalýþanlarý Ulusal Federasyonunun Türk muadilinin Genel Sekreteri gözaltýna alýnmýþtýr.

Uygulanan usul ve sorgulananlara sorulan sorulardan (Terörle Mücadele Kanunu dava
dosyasýna eriþimi engellemektedir) bu avukatlarýn üstlendikleri siyasi nitelikli davalar nedeniyle tutuklandýklarý sonucuna varýlmýþtýr.

Gözaltýlar sýrasýnda dövülmelerine ek olarak, zorla DNA örnekleri alýnmýþtýr (operasyona katýlan üyeleri hakkýnda Tabipler Odasý disiplin soruþturmasý baþlatmýþtýr). Dahasý, polis müvekkillerine ait
dosyalara el koymuþtur. Türkiye Baþbakaný Meclis’te avukatlar teröristleri savunurlarsa kendilerinin de terörist olacaðýný söylemiþtir.

Türk Devleti bu avukatlarý gözaltýna alarak sadece onlarýn görevlerini yerine getirmesine engel olmamakta, ama müvekkillerinin seçtikleri bir avukat tarafýndan temsil edilme haklarýný da inkar etmektedir. Her iki eylem de Avukatlarýn Rolü’ne dair Birleþmiþ Milletler Temel Ýlkelerinin 1. maddesinin yanýnda Ýnsan Haklarý Avrupa Sözleþmesi’nin 6. maddesinin 3**. fýkrasýnýn (c) bendi uyarýnca insan haklarý ihlalidir. Dahasý, Temel Ýlkeler’in 18. maddesi, avukatlarýn görevlerini yerine getirirken müvekkilleriyle ya da müvekkillerinin savunduklarýyla özdeþleþtirilmeyecektir demektedir.
Atina Barosu, avukatlarý ve Türk halkýný terörize etmeyi amaçlayan herhangi bir eylemin yanýnda gözaltýlarý kýnamakta ve mahkum etmektedir. Atina Barosu zulüm gören avukatlarla dayanýþmasýný ilan etmekte ve derhal salýverilmeleri çaðrýsýnda bulunmaktadýr.

Share Post