ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Aydınlardan tutuklu avukatlar için kampanya

Biz Onlarý; Festus Okey’den Engin Çeber’e katledilen mazlumlarý savunan cüretlerinden tanýyoruz; Biz onlarý faili belli cinayetlerin polis-jandarma tetikçilerini açýða çýkarmalarýndan, hapishane katliamlarýnýn, iþkencede katledilen devrimcilerin davalarýnýn takipçisi olmalarýndan, Jitem cinayetlerini, toplu mezarlarý açýða çýkarmalarýndan, kadýn cinayetlerinin, HES maðduru köylülerin, gecekondusu yýkýlan kent yoksullarýnýn, iþçilerin, emekçilerin, öðrencilerin, avukatlarýyla birlikte kitleler halinde tutuklanan Kürtlerin avukatlýðýný yapmalarýndan tanýyoruz.

Aydýnlardan tutuklu avukatlar için kampanya

ÝSTANBUL 26.01.2013

Bir grup aydýn, Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Selçuk Kozaðaçlý ve Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan Tanay’ýn da aralarýnda bulunduðu ÇHD Üyesi avukatlara yönelik operasyon ve tutuklamalarý protesto etmek ve tutuklu avukatlarla dayanýþmak amacýyla bir kampanya baþlattý.

Aydýnlar ilerici, emekten ve insan haklarýndan yana olan tüm kesimlere eðemenlerin baþlatýklarý sürek avýna ve savunma hakkýna yönelik saldýrýlara karþý mücadele etmeleri çaðrýsýnda bulunuyorlar.

“Avukatýma Dokunma, Savunmaya Özgürlük” þiarýyla baþlatýlan ve eðemenlerin saldýrýlarýný bu kez ÇHD Üyesi devrimci avukatlara yönelttiklerine dikkat çekilen çaðrýda þu görüþlere yer veriliyor:

“Öncelikle ve ayan beyan bir netlikte ifade etmeliyiz ki Onlar yoldaþlarýmýzdýr. Çünkü Selçuk Kozaðaçlý’sýndan Taylan Tanay’ýna tüm devrimci avukatlar, ‘Ekmek ve Gül Günleri’nin eþitlik ve adaleti uðruna mücadele ediyorlar…

Biz Onlarý; Festus Okey’den Engin Çeber’e katledilen mazlumlarý savunan cüretlerinden tanýyoruz… Biz onlarý faili belli cinayetlerin polis-jandarma tetikçilerini açýða çýkarmalarýndan, hapishane katliamlarýnýn, iþkencede katledilen devrimcilerin davalarýnýn takipçisi olmalarýndan, Jitem cinayetlerini, toplu mezarlarý açýða çýkarmalarýndan, kadýn cinayetlerinin, HES maðduru köylülerin, gecekondusu yýkýlan kent yoksullarýnýn, iþçilerin, emekçilerin, öðrencilerin, avukatlarýyla birlikte kitleler halinde tutuklanan Kürtlerin avukatlýðýný yapmalarýndan tanýyoruz. Biz onlarý muhalifleri polis baskýnlarý karþýsýnda uyaran ‘olaðan þüpheliler’ eðitiminden; ‘ceza yargýlamalarýnda savcýnýn da, hakimin de nasýl gereksiz hale geldiðini, her þeyin kolluk tarafýndan baþlatýlýp bitirildiðini’ somut verilerle ortaya koymalarýndan biliyoruz. Onlar hepimizin avukatýdýr…”

ÇHD Genel Baþkaný Selçuk Kozaðaçlý’nýn 19 Ocak günü Beyrut’ta AKP Ýktidarý ve Türk Devletinin ABD ve Nato’ya baðýmlýlýðýný teþhir eden, baský ve saldýrýlara boðun eðmeyeceklerini ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirten demecine atýfta bulunan aydýnlar “Dün Onlar bizi savunuyordu, bugün Onlarý savunmak üzerimize farzdýr.Bunun gereklerini sonuna dek yerine getireceðimizi dost, düþman herkese açýklýyoruz…” diyerek imza kampanyasýný baþlattýlarýný kamuoyuna duyurdular.

Çaðrýda imzalarý bulunan aydýnlar þunlar:

Ýsmail Beþikçi, Fikret Baþkaya, James Petras, Sibel Özbudun, Pýnar Ömeroðlu, Fatime Akalýn, Mahmut Konuk, Temel Demirer, Ramazan Gezgin, Serdar Koçman, Sait Çetinoðu, Þanar Yurdatapan, Oktay Etiman, Ýbrahim Akyol, Mehmet Özer, Attila Tuygan, Ragýp Zarakolu, Ahmet Önal, Bora Balcý, Fatin Kanat, Muzaffer Erdoðdu, Hüsnü Öndül, Ahmet Bozkurt Çaðlar, Cengiz Mendillioðlu, Necmettin Salaz, Recep Maraþlý, Adil Okay, Hüseyin Gevher, Ýbrahim Seven, Deniz Faruk Zeren, Onur Hamzaoðlu, Bülent Tekin, Murat Kuseyri, Akýn Olgun, Þaban Ýba, Uður Kutay, Nedim Durmuþ, Emirali Türkmen, Zülküf Kurt, Zeynep Tanbay, Cengiz Arýn, Necati Abay, Zeynep Tozduman, Ýbrahim Okçuoðlu, Tahsin Yeþildere, Adil Yiðit, Tülay Karacaörenli, Mahmut Temizyürek, Sina Akyol, Özgür Baþkaya, Feyyaz Kerimo, Fehmi Salýk, Ayþe Batumlu, Ufuk Uras, Ýrfan Açýkgöz, Baran Funderman, Meltem Toksöz, Ýsmail Cem Özkan, Fergun Özelli, Göksel Demirer, Mustafa Sütlaþ, Abdullah Karadað, Orhan Aydýn, Erdal Yýldýrým, Nazif Erol, Salim Turgut, Ali Ziya Çamur, Hamza Yalçýn, Yakup Kadri Karabacak, Halil Ýbrahim Özkurt, Ahmet Abakay ve ÇGD YK

Ýmza kampanyasýna http://gercek-inatcidir.blogspot.com/ adresinden ulaþýlabilir.

Share Post