ÇHD Susmadı, Susmayacak!

BU HUKUKLA NEREYE KADAR?

Avukatlarýn kozmik oda ajanlý ve terör faaliyeti ile suçlanarak kriminalize edilmesi, sistemin ve yürütmelerinin hukuksuzluklarýna itirazý hukuk kurallarý içinde yapan avukatlara dahi göz yumulamayacaðýnýn belgesidir. Buradaki hukuk illizyonunun arkasýndaki asýl gerçek; onlarýn, iþkence görmüþlerin, iþkencede öldürülmüþlerin, polis kurþunu ile vurulmuþlarýn, terörist diye damgalanmýþ öðrencilerin avukatlarý olmalarýdýr.

BU HUKUKLA NEREYE KADAR ?

Çaðdaþ Hukukçular Derneði ile Ýdil Kültür Merkezi basýlarak bu dernek yöneticisi ve üyesi avukatlara, kültür merkezindeki müzik grubu üyelerine ve de öðrencilere yönelik ‘örgüt çökertme’operasyonu gerçekleþtirilmiþ, gözaltýlardan sonra ÇHD Baþkaný Selçuk Kozaðaçlý, Ýstanbul Þube Baþkaný Taylan Tanay’la birlikte ÇHD’li avukatlar; Güçlü Sevimli, Ebru Timtik, Barkýn Timtik, Günay Dað, Naciye Demir, Þükrüye Erdem ve Betül Vangölü Kozaðaçlý ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasýyla tutuklanmýþlardýr.

Bu operasyonda, ÇHD hakkýnda hiçbir gerekçe gösterilmeden, arama ve elkoyma kararlarý verilmiþ, dernek doðrudan hedef alýnmýþ, sonrasýnda da kriminalize edilmeye çalýþýlmýþtýr. Operasyonda polisin savcýlýk makamý gibi davranmasý hukuk açýsýndan nerede bulunduðumuzun aynasýdýr.

 

 

Hukuksuzluðu hukuk olarak görmek ve göstermek tarihi bir yanýlgýdýr. Ýnsanlýk tarihi bu aldatmacalarýn geriye kötü teptiði sayýsýz örneklerle doludur.

 

 

Gözaltýna alýnýrken ve mahkemece tutuklanýrken avukatlara reva görülen þiddet, toplumsal muhalefete verilen gözdaðýdýr. Toplumun gördüðü bu þiddet fotoðrafý, tüm demokratik hak arama eylemlerinde yaþananlardan farklý deðildir. Bizler KCK tutuklamalarýndan, iþyeri direniþlerinden, ODTÜ eyleminden bu fotoðraflarý biliyoruz. Ayrýca bu fotoðraflarýn nasýl toplumu aldatmaya yönelik bir þekilde sunulduðunu da biliyoruz.

 

 

Avukatlarýn ‘kozmik oda’, ‘ajanlýk’ ve ‘terör’ faaliyeti ile suçlanarak kriminalize edilmesi, sistemin ve yürütmelerinin hukuksuzluklarýna itirazý hukuk kurallarý içinde yapan avukatlara dahi göz yumulamayacaðýnýn belgesidir. Buradaki hukuk illizyonunun arkasýndaki asýl gerçek; onlarýn, iþkence görmüþlerin, iþkencede öldürülmüþlerin, polis kurþunu ile vurulmuþlarýn, ‘terörist’ diye damgalanmýþ öðrencilerin avukatlarý olmalarýdýr. Ezilenlerden, iþçilerden, emekçilerden yana durmuþlar, hak ve hukuk mücadelesi içinde olmuþlardýr. Ýþte onlarýn asýl suçu budur.

 

 

‘Askeri Darbeleri Yargýlýyoruz!’ diyenlerin toplumsal muhalefete yönelik sürekli bir darbe ve toplumu susturma tavrý içinde olmalarý, mevcut iktidarlarýný ve sermayenin neoliberal ekonomik ve politik hegemonyasýný yeniden tahkim etme anlayýþýdýr. Toplumdaki en küçük muhalefete bile tahammülsüzlük bundandýr.

 

 

Kürtler, aleviler, sosyalistler, gazeteciler, öðrenciler ve avukatlar içeridedir. Bu ülke bu hükümet ile terörize edilmektedir. Þimdi de ÇHD terörize edilmiþtir. ÇHD’ye yapýlan siyasi bir operasyondur. ÇHD’ye yönelik anti-demokratik, hukuksuz baský ve uygulamalarý kýnýyoruz. Tutuklananlar serbest býrakýlmalý, toplumsal muhalefete uygulanan þiddete son verilmelidir.

 

78’liler Giriþimi

Share Post