ÇHD Susmadı, Susmayacak!

ÇGD ÇAĞDAŞ HUKUKÇULARIN YANINDAYIZ!

Çaðdaþ Hukukçular Derneði’ nin yönetimi ve üyelerine yüksek dayanýþma ve dostluk duygularýmýzla selamlarýmýzý gönderiyoruz.
Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Genel yönetim kurulu açýklamasý:
AKP hükümeti, ileri demokrasi aldatmacasýyla oluþturduðu baðýmlý yargýsýný kullanarak, muhalefete yönelik hukuk kýlýfý altýnda yeni bir tutuklama furyasý baþlatmýþtýr. Demokrasi mücadelesinde sýk sýk yan yana geldiðimiz, omuzdaþýmýz, adaþýmýz Çaðdaþ Hukukçular Derneði baþkaný ve üyeleri ile Yürüyüþ dergisi ve Yurt gazetesindeki meslektaþlarýmýza yönelik tutuklama terörü, “baðýmsýz yargý” yalanýnýn arkasýna gizlenemeyen bir hükümet ve devlet operasyonudur.

Mahkemeler, savcýlýklar adeta polis teþkilatýnýn alt kademe “daire baþkanlýklarýna” dönüþtürülmüþtür. Adýna özel yetkili de deseniz, terör mahkemesi/savcýlýðý da deseniz nezdimizde darbe hukukunun ürünü Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uzantýsý olan savcýlýklarda ve mahkemelerde artýk polis fezlekeleri ile kararlar verilmekte, polisin dediðinin dýþýnda bir iþlem dahi yapýlamamaktadýr. Ýþte bunun adý polis devletidir. ÇHD’li dostlarýmýzýn tutuklanmasýna iliþkin mahkeme kararýndaki tarih ve isim skandallarý da bunu netlikle ortaya koymuþtur.

24 Ocak günü, Avrupa Demokrat Avukatlar (AED ) öncülüðünde “Tehlikedeki Avukatlar Günü” olarak belirlenmiþ ve ilk kez 2010 yýlýnda Ýran’daki avukatlar için bir giriþim baþlatýlmýþtýr. Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Av. Selçuk Kozaðaçlý, Ýstanbul Þube Baþkaný Av. Taylan Tanay, Þube Sekreteri Güçlü Sevimli’nin ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarýnda bulunduðu dokuz avukatýn tutuklanmasý ile mesleðini ifa nedeniyle tutuklu bulunan avukatlarýn sayýsý 43’e yükselmiþtir.

Böyle bir günde, Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nin yönetimi ve üyelerine yüksek dayanýþma ve dostluk duygularýmýzla selamlarýmýzý gönderiyoruz.

Çaðdaþ Gazeteciler Derneði Genel Yönetim Kurulu

Share Post