ÇHD Susmadı, Susmayacak!

ÇHD İzmir Şube Adliye önünde.

ÇHD Ýzmir Þubenin Adiye önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, yapýlan tutuklamalarla ,polis devleti siciline bir çizik daha atýldýðýný, toplumun her kesiminin potansiyel maðdur haline getirildiði ifade edildi.

ÇHD Ýzmir Þube Adliye önünde.

ReadImage.ashx (600 x 400)21 Ocak Pazartesi günü, ÇHD Ýzmir Þubesi üyeleri, derneðimize yönelik saldýrýlar ve gözaltýndaki avukatlara yönelik iþkence uygulamalarýný protesto etmek için Bayraklý Adliyesi önünde basýn açýklamasý yaptý. Kalabalýk bir avukat grubu katýlým gösterdi. Avukatlar adýna açýklama yapan ÇHD Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Tuba Doðan, yapýlan tutuklamalarla Türkiye’nin polis devleti siciline bir çizik daha atýldýðýna, toplumun her kesiminin potansiyel maðdurlar olarak hukuksuzluk ve hak ihlali yumaðýna her an maruz kalma tehdidi ile karþý karþýya olduðuna dikkat çekti.

Açýklamada ayrýca “Çaðdaþ Hukukçular Derneði Ýzmir Þubesi olarak, safýný bilen avukatlarýn hizaya çekilmek istenmesine karþý, gözaltýndaki tüm arkadaþlarýmýzýn mücadelesi mücadelemizdir. Bilinsin ki arkadaþlarýmýzýn yanýnda olmaya, sosyal, ekonomik ve demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini sürdürmeye devam edeceðiz.” denilmiþtir.

Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan bir grup avukat, ÇHD’ye üyelik kampanyasý baþlattýklarýnýn duyurusunu yapmýþlardýr.

Share Post