ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

ÇHD Operasyonuna Tepkiler Sürüyor..

tbmmAvukatlarýn meslek yaþamýna dikkat çekmek amacýyla düzenlenen 24 Ocak “Tehlikede olan avukatlar günü” bu yýl Ýspanya’daki avukatlara ithaf edilmiþti… Ancak, Çaðdaþ Hukukçular Derneði , Avrupa’daki protestolarýn gündemine Türkiye’nin de eklendiðini söyledi. Nedenini de avukatlara yönelik son dönemde gerçekleþtirilen operasyonlara baðladý… Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök de operasyonlarla “Gözdaðý verilmek istendiðini” öne sürdü..

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=47012#.UQJaCvJtydJ

Avukatlarýn meslek yaþamýna dikkat çekmek amacýyla , Avrupa Demokrat Avukatlar Birliði ve Dünya Ýnsan Haklarý için Avukatlar Birliði ile Avrupa Barosu Ýnsan Haklarý Entitüsü tarafýndan organiz edilen 24 Ocak “Tehlikede olan avukatlar günü” nedeniyle, Çaðdaþ Hukukçular Derneði, Çaðlayan adalet sarayý önünde bir basýn açýklamasý yaptý…. Dernek ,bu sene avrupayla ayný zamanda gerekleþtirilecek protestolarýn, önce Ýspanyadaki avukatlara ithaf edildiðini ama son dönemde Türkiye’deki avukatlara yönelik operasyonlar sonucunda , “protestolarýn gündemine Türkiye’nin de eklendiðini söyledi ”

“Ýspanya’daki meslektaþlarýmýz da Türkiye’dekiler gibi terör örgütüne üye olmakla suçlanýyor. Avrupa’daki protestolarýn gündemine Türkiye’de eklenmiþ oldu”

Avukatlara yapýlan operasyonlar meclisin de gündemindeydi..

Levent Gök: “Türkiye’de adalet çürümüþtür ve tuz kokmaya baþlamýþtýr ”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, Çaðdaþ Hukukçular Derneði eski Baþkaný ve bazý üyeleriyle birlikte Meclis’te basýn toplantýsý düzenledi. Gök, operasyonlarla gözdaðý verilmek istendiðini savundu.

“18 Ocak Türk adaletinin kara günüdür.bir gözdaðý verilmek istenmiþtir ”

Çaðdaþ Hukukçular Derneði eski Baþkaný Hüseyin Biçer de, avukatlarýn bürolarýndaki aramalar sýrasýnda yaþananlarý anlattý.

“Polis kontrolünde yapýlýyor neredeyse savcýlar polisten emir almaktadýr ”

“Aramalar arama kararý olmayan kiþilerde de yapýldý ”

Biçer, gözaltý süresinde polisin þiddet uyguladýðýný da ileri sürdü.

“Bütün arkadaþlar ters kelepçelendi. Þeker su ihtiyacý 30 saat karþýlanmadý. “

Share Post