ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Halkın hak savunucusu avukatlara yönelik saldırı doğrudan halka yapılmıştır..

halkeviÇaðdaþ Hukukçular Derneði 1974’ten beri ülkedeki tüm hak ihlallerine karþý hukukçularýn özellikle avukatlarýn yüz aký olmuþtur. Halkýn hak arama özgürlüðünün savunucusu avukatlara yönelik bu devlet saldýrýsý açýk olarak biat etmeyenlere yöneliktir.Halkýn haklarýný gasp edenler olduðu sürece halkýn haklarýný savunanlar var olacaktýr. Zulmeden olduðu sürece “Zulme karþý direnmek haktýr” diyen avukatlar var olacaktýr.

Halkýn hak savunucusu avukatlara yönelik saldýrý doðrudan halka yapýlmýþtýr

18 Ocak 2013 sabah saatlerinde Ýstanbul ve Ankara’da Çaðdaþ Hukukçular Derneði’ne (ÇHD) ve Halkýn Hukuk Bürosu’na yönelik yapýlan polis saldýrýlarý ile baþlayan operasyonlarda gözaltýna alýnan avukatlardan 9’u tutuklandý.

Avukat bürolarýnýn aranmasýnda hazýrda bulunmasý zorunlu olan cumhuriyet savcýsý ve Baro temsilcisi beklenmeden avukat bürolarýnýn kapýlarý polis tarafýndan kýrýlarak içeri girildi. Avukatlarýn müvekkilleri ile ilgili olan yazýþma ve belgelerine el konuldu. Hukuki hiçbir kýstasa uyulmadan gözaltý iþlemi uygulandý. Gözaltýna alýnan avukatlara açýk olarak çekinilmeden iþkence yapýldý. Sadece gözaltýnda olanlara deðil meslektaþlarýna destek vermek isteyen avukatlara adliye koridorlarýnda saldýrýldý. 6 avukat polis saldýrýsý sonucu yaralandý. Tutuklanan avukatlara cezaevi giriþinde iþkence yapýldý.

Çaðdaþ Hukukçular Derneði 1974’ten beri ülkedeki tüm hak ihlallerine karþý hukukçularýn özellikle avukatlarýn yüz aký olmuþtur. Halkýn hak arama özgürlüðünün savunucusu avukatlara yönelik bu devlet saldýrýsý açýk olarak biat etmeyenlere yöneliktir.

Somut hiçbir delil olmadan manipülasyonla ana akým medya yönlendirilmiþ ve yine hak savunucular “terörist ilan” edilmek istenmiþtir. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. AKP hükümeti kendisine biat etmeyen haklarýný savunan ve hak savunucularýnýn temsilcisi olan avukatlarý sindirmeye çalýþmaktadýr. Avukatlarýn müvekkillerine susma haklarýný hatýrlatmalarý, toplumsal olaylardaki basýn açýklamalarýna katýlmalarý terör delili sayýlýyor. Yine gizlilik kararý olan dosyalarla bu kez avukatlar özgürlüklerinden alýkonuldular. Avukatlara yapýlan hukuk kýstaslarý bir yana insani olmayan saldýrýlarýn geldiði boyut AKP’nin ‘ileri demokrasi’sinin geldiði boyutu ifade etmektedir.

AKP hükümeti kendi muhaliflerini bertaraf etmek için uydurma delile dahi ihtiyaç duymamaktadýr. Avukatlara yönelik somut tek delil bile mevcut deðilken 9 avukat tutuklanmýþtýr. Halkýn hak savunucusu avukatlara yönelik saldýrý doðrudan halka yapýlmýþtýr. Halkýn hak arama mücadelesinin önüne geçmek tek hedeftir.

Halkýn haklarýný gasp edenler olduðu sürece halkýn haklarýný savunanlar var olacaktýr. Zulmeden olduðu sürece “Zulme karþý direnmek haktýr” diyen avukatlar var olacaktýr.

 

Av. Kazým Erkut Güzel

Halkevleri Merkez Yönetim Kurulu Örgütlenme Sekreteri

 

Share Post