ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

İnsan Hakları Savunucusu Avukatlar Cezalandırılıyor Mu

ÇHD’lii avukatlar, toplumda tepki uyandýran Engin Çeber, Þerzan Kurt, Baran Tursun, Çaðdaþ Gemik davalarý gibi Þemdinli ve Cizre (Cemal Temizöz) davalarý gibi pek çok davada, mazlum, maðdur ve temel haklarý ihlal edilmiþ insanlarýn ve yakýnlarýnýn hukuki mücadelesine destek olmuþ, takdire þayan çalýþmalar ortaya koymuþlardýr. Soruþturmanýn içeriðinden baðýmsýz olarak kolluk güçlerinin mezkur pratikleriyle hukukun sýnýrlarýný ihlal etme konusunda gösterdikleri fütursuzluk, “politik bir hesaplaþma mý var?” sorusunu gündeme getirmektedir.
8/01/2013 tarihinde, bir ceza soruþturmasý kapsamýnda, 7 ilde eþ zamanlý olarak DHKP-C adlý örgüte yönelik bir operasyon yapýldýðý bilgisi haber ajanslarý tarafýndan duyurulmuþtur.

Operasyonun özellikle Ýstanbul ayaðýyla ilgili geliþmeler, Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nin (ÇHD) hedef alýndýðý þeklinde yorumlanmýþtýr. Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nin ve dernek üyesi avukatlarýn ofislerinde aramalar yapýlmýþ, ÇHD üyesi 16 avukat “yasadýþý örgüt üyesi olma” iddiasýyla gözaltýna alýnmýþtýr.

ÇHD tarafýndan yapýlan açýklamada, özellikle avukatlarýn bürolarýnda mahkeme kararý ibraz edilmeksizin arama yapýldýðý, aramalarýn Cumhuriyet savcýsý ve Baro temsilcisi olmaksýzýn gerçekleþtirildiði, arama ve yakalama kararlarýnda, somut olayýn ne olduðu, neyin aranacaðýnýn açýkça belirtilmesi gerektiði halde bunun yapýlmadýðý ifade edilmiþtir. Keza, basýna yansýyan bazý açýklamalara göre arama öncesi kapýlarýn kýrýldýðý, baro temsilcisi meslektaþlarýmýzýn arama mahalline alýnmadýðý, gözaltýna alýnanlara kötü muamele edildiði (tuvalete gitmeye izin vermeme, zorla kan örneði alma, kaba güç kullanma) ifade edilmektedir.

Bir suç iddiasýna dayanýlarak ceza soruþturmasý yürütülmesi ya da bu kapsamda arama ve gözaltý yapýlmasý, olaðan ve yasal bir prosedürdür. Ancak operasyonun ÇHD’ye yönelik ayaðýnda rahatsýz edici olan ve hukukun sýnýrlarý zorlayan, belki de çiðneyen arama ve göz altýlarýn yapýlýþ biçimi ve uygulamasýdýr. Zikredilen uygulamalarýn, hukuken meþru kabul edilemeyeceði açýktýr. Ýstenildiði takdirde rahatlýkla ulaþýlabilecek, her gün mahkemeler önünde savunma yapan avukatlarýn ve avukatlar tarafýndan kurulmuþ derneklerin bu þekilde, somut suç isnadý olmaksýzýn, hukuki ve insani olmayan muamelelere tabi tutulmasý kabul edilemez.

Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi avukatlar, toplumda tepki uyandýran Engin Çeber, Þerzan Kurt, Baran Tursun, Çaðdaþ Gemik davalarý gibi Þemdinli ve Cizre (Cemal Temizöz) davalarý gibi pek çok davada, mazlum, maðdur ve temel haklarý ihlal edilmiþ insanlarýn ve yakýnlarýnýn hukuki mücadelesine destek olmuþ, takdire þayan çalýþmalar ortaya koymuþlardýr. Soruþturmanýn içeriðinden baðýmsýz olarak kolluk güçlerinin mezkur pratikleriyle hukukun sýnýrlarýný ihlal etme konusunda gösterdikleri fütursuzluk, “politik bir hesaplaþma mý var?” sorusunu gündeme getirmektedir. Yargýsal faaliyetin gereði olan arama, yakalama ve gözaltý iþlemlerini, yasal sýnýrlar içerisinde yerine getirmek zorunda olan soruþturma ve kolluk makamlarýnýn hukuka aykýrý uygulamalarý, soruþturmanýn politik cezalandýrma iþlevi taþýdýðý yönündeki kaygýlarýmýzý güçlendirmektedir.

Aksiyoner Hukukçular Derneði olarak; Somut olay vesilesiyle, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza kanunundaki terör suçu ve terör örgütü üyeliði kavramýnýn þiddete bulaþmayan kiþileri de kapsayacak þekilde geniþlediðini, ifade özgürlüðünden örgütlenme özgürlüðüne kadar pek çok temel hakký ihlal etme potansiyeli taþýdýðýný ve çoðulcu bir sistemin temellerini oyduðunu düþünmekteyiz. Avukatlar, savunmalarýný üstlendikleri kiþilerle özdeþleþtirilemezler. Þiddete bulaþmayan en muhalif fikir ve eylem bile terör suçu olarak nitelendirilemez. Bu açýdan gözaltýna alýnan kiþiler hakkýndaki var ise delillerin bir an evvel ortaya konmasýný ve dosyadaki gizlilik kararýnýn derhal kaldýrýlmasýný, hukuk dýþý uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. ÇHD’ye ve insan haklarý savunucusu avukatlara, meslektaþlarýmýza dayanýþma duygularýmýzý ifade ediyor, geçmiþ olsun diyoruz.

Share Post