ÇHD Susmadı, Susmayacak!

İşkence Kurbanları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT)’nin açıklaması..

Haddinden fazla geniþ bir kapsama sahip terörle mücadele yasalarý kullanýlarak terör örgütü üyesi olmakla suçlanan bu avukatlar görünüþe göre bilerek hedef seçilmiþlerdir ve bu durum IRCT ve Türkiye’deki ortaklarýmýz için son derece kaygý vericidir.

Ýþkence Kurbanlarý için Uluslararasý Rehabilitasyon Konsey (IRCT) nin açýklamasý..

Türk yetkililer insan haklarý avukatlarýný tutukladý

31-01-2013

Ýþkence Kurbanlarý için Uluslararasý Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), Türkiye’de pek çoðu hükümete karþý açýlan iþkence davalarýnda hukuki açýdan kilit önem taþýyan þahýslar olan 12 insan haklarý avukatýnýn gözaltýna alýnýp tutuklanmasýndan kaygý duymaktadýr.

Özgür ifadeyi ve polis þiddetinin kurbaný olan insanlarýn haklarýnýn koruyucusu olmalarýyla bilinen dokuz avukattan oluþan bir grup þu anda hapishanededir. Bu kiþilerin baktýklarý davalar arasýnda 2008 yýlýnda hapishanede iþkence yüzünden hayatýný kaybeden Engin Çeber’in davasý da vardýr. Avukatlar terörist bir örgütün üyesi olmakla suçlanmaktadýrlar.

Haddinden fazla geniþ bir kapsama sahip terörle mücadele yasalarý kullanýlarak terör örgütü üyesi olmakla suçlanan bu avukatlar görünüþe göre bilerek hedef seçilmiþlerdir ve bu durum IRCT ve Türkiye’deki ortaklarýmýz için son derece kaygý vericidir. IRCT olarak, þu anda tutuklu bulunan avukatlarýn devlete karþý çeþitli insan haklarý ve iþkence davalarýný takip ettiklerine bir kez daha dikkat çekerek, bu tutuklamalara iliþkin kaygýlarýmýzý ifade etmek konusunda yerli ortaklarýmýza ve diðer insan haklarý örgütlerine katýlýyoruz.

 

Share Post