ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Mülkiyeliler Birliği Basın Açıklaması

Biz emeðin, özgür düþüncenin ve haklarýn yanýndaki avukatlarý, aydýnlarý, gazetecileri, aktivistleri tanýyoruz. Aylar boyunca hapis yatan öðrencileri tanýyoruz. AK Parti Hükümetinin her geçen gün yeni bir icraatla iþaret ettiði karanlýðý tanýmadýðýmýz gibi, yaratýlmak istenen baský ve korku iklimini de tanýmýyoruz; bu karanlýða da bu iklime de teslim olmayacaðýz.

Basýna ve Kamuoyuna

Ýstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa’da eþzamanlý olarak yapýlan operasyonlarda, DHKP-C üyesi olduklarý iddiasýyla, aralarýnda avukatlarýn da bulunduðu çok sayýda kiþinin gözaltýna alýnmasý ve tutuklanmasý, özgürlüklere, eleþtiri ve savunma hakkýna yönelik baský ve saldýrýlarýn giderek daha da yoðunlaþacaðýnýn açýk bir göstergesi olmuþtur.

Tutuklananlar arasýnda kamuoyunun yakýndan tanýdýðý Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) Genel Baþkaný Selçuk Kozaðaçlý, ÇHD Ýstanbul Þubesi Baþkaný Taylan Tanay ve diðer birçok demokrat hukukçunun bulunmasý, bu tutuklamalarýn açýkça savunma hakkýna yapýlan bir saldýrý olduðu hakikatiyle bizleri baþbaþa býrakýyor. Sivil toplum kuruluþlarý olarak, bu saldýrýlar karþýsýnda, artýk ne endiþemizi ne de tepkimizi ifade etmeye yeten kaygý ve kýnama cümleleri kurmaktan yorulmuþ bulunuyoruz.

Biz emeðin, özgür düþüncenin ve haklarýn yanýndaki avukatlarý, aydýnlarý, gazetecileri, aktivistleri tanýyoruz. Aylar boyunca hapis yatan öðrencileri tanýyoruz. AK Parti Hükümetinin her geçen gün yeni bir icraatla iþaret ettiði karanlýðý tanýmadýðýmýz gibi, yaratýlmak istenen baský ve korku iklimini de tanýmýyoruz; bu karanlýða da bu iklime de teslim olmayacaðýz.

Kamuoyuna saygý ile duyururuz.

Mülkiyeliler Birliði Yönetim Kurulu

Share Post