ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Nükleer Karşıtı Platform’un Operasyona Tepkisi

Istanbul Barosu tarafýndan gözetmenlik görevini yerine getirmek için bürosundan ayrýldýðýnda emniyet kuvvetleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Bolaç’ýn gözaltýna alýnma biçimini kýnýyor, Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platform olarak sürecin takipçisi olacaðýmýzý ifade ediyoruz.
18 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen bir dizi operasyon sýrasýnda gözaltýna alýnan Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi Avukat Efkan Bolaç ayný zamanda Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platform’da gönüllü çalýþan bir doða severdir. Rus devletinin ihalesiz kurmak istediði ve 60 yýl iþletmeyi planladýðý Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi, Mayýs 2010’da uluslararasý ikili anlaþmayla TBMM onayýndan hýzlýca geçirilmiþ, bu sayede ulusal ve yerel mahkemelerde yurttaþlarýn dava açma yolunu týkamýþtýr.
Avukat Efkan Bolaç, Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin atom santrali projesini çeþitli bilimsel, çevresel ve ekonomik verilere raðmen dayatmasýna karþýn, saðlýklý yaþam hakkýný savunmak üzere adalet arayan nükleer karþýtlarýndan biridir. Gözaltýna alýnýncaya dek, Bolaç da bizler gibi Türkiye’nin nükleersiz, temiz bir ülke olmasý yolunda mücadele etmekte, gelecek kuþaklarýn radyasyonsuz bir dünyada yaþamasý için ter dökmekteydi.
Ýstanbul Barosu tarafýndan gözetmenlik görevini yerine getirmek için bürosundan ayrýldýðýnda emniyet kuvvetleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Bolaç’ýn gözaltýna alýnma biçimini kýnýyor, Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platform olarak sürecin takipçisi olacaðýmýzý ifade ediyoruz.

Uluslararasý bir dayanýþma günü kabul edilen “24 Ocak, Tehlikedeki Avukatlar Günü” nde arkadaþýmýzýn tekrar aramýzda olmasýný dileriz.

Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platform

Share Post