ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

PSAKD ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİNE YAPILAN HUKUKSUZLUĞU KINIYORUZ!…

ÇHD ve ÇHD üyesi avukatlar insan hak ve özgürlüklerini esas alan demokratik tutumlarý ile Türkiye demokratik kamuoyunda var olan onurlu hukukçulardýr.
ÇHD’yi ve avukatlarý hedef alan baskýn, gözaltý ve tutuklamalar hukuk uygulamasý ile açýklanamaz. Derneðin “Þafak operasyonu” ile basýlmasý, avukatlarýn yaka paça, onur kýrýcý yöntemlerle gözaltýna alýnmasý ve adliye koridorlarýnda avukatlara yapýlanlar utanç vericidir.
PSAKD : ÇAÐDAÞ HUKUKÇULAR DERNEÐÝNE YAPILAN HUKUKSUZLUÐU KINIYORUZ!…
SAVUNMANIN SAVUNULMASINI ÜSLENÝYORUZ!!!

Çaðdaþ Hukukçular Derneði’ne ve Genel Baþkan Selçuk Kozaðaçlý’ya yapýlanlar hukuk deðil egemen Türk/Ýslamcý zihniyetin keyfi tutumudur. Hukukta ve yargýda keyfiyet, taraflý tutum ve kendi koyduðu yasayý ihlal etmenin adý faþizmdir…
AKP Hükümetinin “Toplumu Türk/Ýslamcý siyasete göre dizayn etme” politikasýnda sýra ÇHD ve ÇHD’li avukatlara gelmiþtir.
ÇHD ve ÇHD üyesi avukatlar insan hak ve özgürlüklerini esas alan demokratik tutumlarý ile Türkiye demokratik kamuoyunda var olan onurlu hukukçulardýr.
ÇHD’yi ve avukatlarý hedef alan baskýn, gözaltý ve tutuklamalar hukuk uygulamasý ile açýklanamaz. Derneðin “Þafak operasyonu” ile basýlmasý, avukatlarýn yaka paça, onur kýrýcý yöntemlerle gözaltýna alýnmasý ve adliye koridorlarýnda avukatlara yapýlanlar utanç vericidir.
ÇHD Genel Baþkaný Av. Selçuk Kozaðaçlý’nýn ve ÇHD üyesi avukatlarýn tüm yasal, hukuki, demokratik haklarý ihlal edilmiþtir.
Ýktidar “Güvenlik güçleri” ve “Yargý” avukatlara bu uygulamayý reva görüyorsa savunmayý kim savunacak?… ÇHD’ye yapýlanlar savunma makamýnýn tehdit edilmesi, rencide edilmesidir. “Baðýmsýz yargý” bu uygulama ile savunmaya saldýrmýþtýr.
Eþitlik, özgürlük, adalet gibi deðerleri savunan onurlu avukatlarýn önemli bir bölümü “KCK Yapýlanmasý” gerekçesiyle tutuklandý! ÇHD Üyesi avukatlara yöneltilen suçlamalar da bir önceki operasyonun benzeri gibi uyduruk gerekçelerdir. ÇHD üyesi avukatlar derneðimizin ve bizim de avukatýmýz, savunmanýmýzdýr.
Yapýlan hukuksuzluk ve saldýrý karþýsýnda bizler Pir Sultan Abdal Kültür Derneði yöneticileri ve üyeleri olarak SAVUNMANIN SAVUNULMASINI ÜSLENÝYORUZ…(21 ocak 2013)

 

Saygýlarýmla…
Kemal BÜLBÜL
PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ GENEL BAÞKANI

Share Post