ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

Savunma sözünü bitirmeden adalet olmayacak!

Hukukçu derneklerinin kapýlarý sabaha karþý kýrýlýyorsa; yöneticileri gözaltýna alýnýyorsa; Hukukçularýn Derneði yasaya göre aranmýyorsa; kaygýlýyýz demokrasi adýna; Savunma sözünü özgürce söyleyemediðinde; yargý yasaya uymadýðýnda; o kapý kýrýldýðýnda kaygýlýyýz; adalet adýna..

ADLÝ TIP UZMANLARI DERNEÐÝ

Ana Sayfa

Savunma sözünü bitirmeden adalet olmayacak!

Gecenin geç sabahýn erken saatlerinde; kapýlar kýrýlarak, hukuka aykýrý biçimde cumhuriyet savcýsý ve baro gözlemcisi avukat olmadan; Çaðdaþ Hukukçular Derneði’ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Ýstanbul Þube Baþkaný Av. Taylan Tanay ile þube yöneticisi/üyesi 11 avukat ile yurtdýþýnda olan ÇHD Genel Baþkaný Av. Selçuk Kozaðaçlý da dönüþünde havaalanýnda gözaltýna alýndý. Müvekkilleri adýna adalet arayýþýnda olan ÇHD Genel Baþkaný Av. Selçuk Kozaðaçlý ve Ýstanbul Þube Baþkaný Av. Taylan Tanay’ýn da aralarýnda olduðu 9 avukat için bugün tutuklama kararý verildi.

Çaðdaþ Hukukçular Derneði, kuruluþundan beri ülkemizde hukuk ve insan haklarýnýn korunmasý ve güçlendirilmesi için etkin çaba gösteren, baþta yaþam hakký ve iþkence yasaðý ihlalleri gibi insan haklarý ihlalleri maðdurlarýnýn, haklarý gasp edilen emekçilerin, ücretsiz eðitim hakký istedikleri için tutuklanmýþ öðrencilerin, töre/namus cinayeti maðduru kadýnlarýn, ailelerin gönüllü savunmanlýðýný yapmýþ önemli bir sivil toplum örgütü, toplumsal muhalefetin sesidir.

Hukukçu derneklerinin kapýlarý sabaha karþý kýrýlýyorsa; yöneticileri gözaltýna alýnýyorsa; Hukukçularýn Derneði yasaya göre aranmýyorsa; kaygýlýyýz demokrasi adýna;

Savunma sözünü özgürce söyleyemediðinde; yargý yasaya uymadýðýnda; “o kapý kýrýldýðýnda”; kaygýlýyýz; adalet adýna…

Ülkemizde demokrasi mücadelesi veren, insan haklarý ve adalet adýna toplumsal muhalefetin savunmanlýðýný yapan Çaðdaþ Hukukçular Derneði’ne yönelik baskýlarý kýnýyor, tutuklanan yönetici ve üyelerinin derhal salýverilmesini demokrasi ve adalet için talep ediyoruz.
Adli Týp Uzmanlarý Derneði Yönetim Kurulu

Share Post