ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

SAVUNMAYA SALDIRILIYOR

Toplumsal muhalefetin bir parçasý olarak Avukatlýk yaptýklarýný söyleyen Avukat meslektaþlarýmýza karþý yapýlanlar, daha temelde savunma hakkýnýn ve hak arama özgürlüðünün güvencesi olan biz Avukatlara yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Unutulmamalýdýr ki savunmanýn haklarýna saygý hukuk devletinin en temel koþuludur. Bizler mesleðimizin onuru ve saygýnlýðý için, özgürlüklerimiz için her durumda ve her koþulda mücadele edeceðimizi, deðerlerimize olan inancýmýzýn her geçen gün daha da pekiþtiðini bir kez daha kamuoyuyla paylaþýyoruz.

ANTALYA BAROSU BAÞKANLIÐI

BASINA VE KAMUOYUNA

SAVUNMAYA SALDIRILIYOR
Gün aðarmadan, 18/01/2013 tarihinde yine operasyonlar yapýlmýþ, TMK 10. Maddeyle özel görevli Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatý ile Ýstanbul ve Ankara’da Çaðdaþ Hukukçular Derneði Þube Binalarý ve bazý hukuk bürolarý aranmýþtýr. Antalya’da da bir büroda arama yapýlmýþtýr. 21/01/2013 Pazartesi sabahý 9 meslektaþýmýz tutuklanmýþtýr.
Yaþanan diðer hukuksuzluklarýn yanýnda, 1136 Sayýlý Avukatlýk Kanunu’nun emredici hükümlerine karþýn Cumhuriyet Savcýsý ve Baro temsilcisi beklenmeden kapýlar kýrýlarak içeri girilmiþ, Avukatlarla müvekkilleri arasýnda gizli kalmasý gereken yazýþma ve belgeler incelenmiþ, aramalar kayda alýnmýþ ve sonra da gözaltý iþlemi uygulanmýþtýr.

Ulusal ve uluslararasý düzeyde çýð gibi büyüyen tepkiler üzerine, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü tarafýndan “Avukatlarýn mesleki etkinlikleri ve baktýklarý davalar nedeniyle deðil, terör örgütü yöneticiliði ve üyeliði” nedeniyle gözaltýna alýndýklarý açýklanmýþ ve ajanlýk yaptýklarý, kozmik bilgileri dýþ ülkelere sýzdýrdýklarý da iddialar arasýnda yer almýþtýr.

Öncelikle soruþturmanýn Savcýlýkça yürütüldüðünün, yürütülmesi gerektiðinin altýný bir kez daha çiziyoruz. Ýnandýrýcýlýðý bir yana, açýklamanýn güvenlik güçleri tarafýndan deðil; soruþturma savcýsý tarafýndan yapýlmasý gerekir. Kaldý ki mahkeme sorgularýnda kozmik bilgiler ya da yabancý ülkelerle irtibata dair tek soru dahi sorulmamýþtýr. Öte yandan gözaltýna alýnan Avukat meslektaþlarýmýzdan zorla kan ve DNA örneði alýnmasýný, meslektaþlarýmýza fiziksel ve psikolojik iþkence yapýlmasýný, küfür ve hakarete maruz býrakýlmalarýný þiddetle kýnýyoruz.

Bulunduðu iddia edilen belgelerde bir Avukatýn öldürme talimatý vererek bir ilçe baþkaný siyasetçiye suikast hazýrlýðý içinde oldu ileri sürülmüþtür. Öldürülmek istenen siyasetçi de bir Avukat çýkmýþtýr. “Öldürülmek istenen” Avukatýn, sorgu sürecinde, “öldürme talimatýný verdiði” iddia edilen Avukatýn Avukatlýðýný yapmasý dahi iddialarýn inandýrýcý olmaktan uzak olduðunu anlamaya yeterlidir.

Avukat meslektaþlarýmýz hakkýnda kuvvetli suç þüphesinin varlýðýný gösteren olgularýn bulunmasý (teknik ve fiziki takip, aleyhe tanýk ve gizli tanýk açýklamalarý) gerekçesiyle verilen tutuklama kararýnýn altýnda, karar tarihinden bir gün öncesinin tarihinin bulunmasý ne anlama gelmektedir? Kuvvetli kaçma þüphesiyle tutuklanan ÇHD Baþkaný Selçuk KOZAÐAÇLI, operasyon üzerine kendi isteðiyle Suriye’den gelmiþtir. Buna karþýn tutuklanmýþtýr.
Atýlý suçlarýn içeriði ve niteliði her ne olursa olsun, soruþturmanýn hukuka uygun bir þekilde yapýlmasý gerekli ve zorunluluktur.

1990 tarihli Havana-Avukatlarm Rolüne Dair Temel Ýlkeler Beyannamesinin 16. maddesine göre; ‘”Hükümetler Avukatlarýn hiçbir baský, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karþýlaþmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini saðlar.”

2000 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Avukatlýk Mesleðinin Özgürce Yapýlmasýna Ýliþkin 21 sayýlý Tavsiye Kararýna göre özellikle Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi’nin açýk hükümlerinin ýþýðý altýnda, gerek devlet erki, gerekse kamu tarafýndan ayýrýmcýlýða ve haksýz müdahalelere yer vermeksizin, Avukatlýk meslek özgürlüðünün hayata geçirilmesi, korunmasý ve saygý gösterilmesine yönelik zorunlu bütün önlemlerin alýnmýþ olmasý gereklidir…Barolarýn ve diðer meslek kuruluþlarýnýn üyelerini her türlü kýsýtlama ve haksýz müdahaleye karþý koruma giriþimleri saygýyla karþýlanmalýdýr.

Toplumsal muhalefetin bir parçasý olarak Avukatlýk yaptýklarýný söyleyen Avukat meslektaþlarýmýza karþý yapýlanlar, daha temelde savunma hakkýnýn ve hak arama özgürlüðünün güvencesi olan biz Avukatlara yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Unutulmamalýdýr ki savunmanýn haklarýna saygý hukuk devletinin en temel koþuludur. Bizler mesleðimizin onuru ve saygýnlýðý için, özgürlüklerimiz için her durumda ve her koþulda mücadele edeceðimizi, deðerlerimize olan inancýmýzýn her geçen gün daha da pekiþtiðini bir kez daha kamuoyuyla paylaþýyoruz.

ANTALYA BAROSU BAÞKANLIÐI

Share Post