ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Savunmaya Saldırıyı Kınıyoruz..

Polis þiddeti ve iþkenceye dikkat çekmek üzere kurulan ‘Alo Polis Ýmdat’ Hattý, Ýþkencede öldürülen Engin Ceber ve 19 Aralýk Katliamý davalarýndaki maðdurlarýn savunuculuðu, Özel Yargýlama Usullerine karþý yürütülen kampanyalar vb. ile yakýndan tanýdýðýmýz Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi avukatlarýn tutuklanmasýnýn hukuki olmaktan çok gözdaðý nitelikli olduðu ve savunmaya saldýrý niteliðine dönüþtüðü açýktýr.
ÇHD’ye Yönelik Tutuklamalara Ýliþkin Açýklama
MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk ÜNSAL, Çaðdaþ Hukukçular Derneði yönetici ve üyelerine yönelik yapýlan göz altýlar ve tutuklamalar üzerine aþaðýdaki basýn açýklamasýný yapmýþtýr.

Savunmaya Saldýrýyý Kýnýyoruz

Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir dâhil birçok ilde, TEM polislerince yapýlan gece yarýsý operasyonu kapsamýnda dernek binalarý ve hukuk bürolarý basýlmýþ, içerisinde çok sayýda avukatýn da bulunduðu onlarca insan gözaltýna alýnmýþtýr.

Üç günlük gözaltý sürecinin neticesinde Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Av. Selçuk Kozaðaçlý ve Ýstanbul Þubesi Baþkaný Av. Taylan Tanay’ýn da dâhil olduðu dernek üyesi 9 avukat tutuklanmýþtýr.

Ýl gününden itibaren avukatlarýmýz aracýlýðýyla takipçisi olduðumuz operasyon sürecinde; avukatlarýn ev ve ofisleri ile dernek binalarý gece yarýsýndan sonra basýlmýþ, arama usullerine riayet edilmemiþ, zorla ve þiddet kullanarak kan ve tükürük örnekleri alýnmýþ, Adil Yargýlama ilkelerine aykýrý olarak Emniyet ve Valilik kanalýyla masumiyet karinesi çiðnenmiþ ve avukatlardan bile gizlenen bilgi ve belgeler basýna servis edilmiþ, basýna yansýtýlan ajanlýk-kozmik oda vb. hususlar ilgili savcýlýk ve sorgu aþamalarýnda soru olarak bile gündeme getirilmemiþtir.

Evrensel bir ilkedir ki Avukatlar, savunmalarýný üstlendikleri kiþilerle özdeþleþtirilemezler. Soruþturma makamlarýnýn, savunma makamýnda görev alan avukatlara yönelik operasyonlarda, sýrf üstlendikleri davalar nedeniyle avukatlarýn gözaltýna alýnmasý, bürolarýnýn aranmasý ve tutuklanmasý savunmaya saldýrý oluþturmaktadýr. Özellikle iþkence ve kötü muameleyle mücadele eden avukatlarýn gözaltýna alýnmasý düþündürücüdür.

Polis þiddeti ve iþkenceye dikkat çekmek üzere kurulan ‘Alo Polis Ýmdat’ Hattý, Ýþkencede öldürülen Engin Ceber ve 19 Aralýk Katliamý davalarýndaki maðdurlarýn savunuculuðu, Özel Yargýlama Usullerine karþý yürütülen kampanyalar vb. ile yakýndan tanýdýðýmýz Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi avukatlarýn tutuklanmasýnýn hukuki olmaktan çok gözdaðý nitelikli olduðu ve savunmaya saldýrý niteliðine dönüþtüðü açýktýr.

MAZLUMDER olarak, tutuklama hususunda yapýlan düzenlemelerin somut olayda bir karþýlýðýnýn olmadýðý gerçeði karþýsýnda, hak arama özgürlüðünün teminatý olan savunmaya yapýlan söz konusu saldýrýyý kýnadýðýmýzý ifade ederiz.

 

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Baþkaný

 

Share Post