ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

SIRA DIŞARIDAKİ AVUKATLARDA!

A4E_t_av.2Adliyenin 7.katýna “Tutuklu Avukatlara Özgürlük”pankartýný asan avukatlara polis ve özel güvenlik saldýrdý. Çok sayýda avukat arkadaþýmýz yaralandý. 5 Avukat arkadaþýmýz gözaltýna alýndý. Þubemiz yöneticisi Av. Evrim Deniz Karatana da polisin gözüne gaz sýkmasý sonucu fenalaþarak hastaneye kaldýrýldý.

SIRA “DIÞARIDAKÝ AVUKATLAR”DA!

 

ÇHD yönetici ve üyesi avukat arkadaþlarýmýzýn gözaltýna alýnýþlarýnýn 1. ayýnda ÇHD Ýstanbul Þubesi ve Özgürlükçü Hukukçular Derneði’nden avukatlar Ýstanbul Çaðlayan Adliyesinde oturma eylemi gerçekleþtirerek, savcýlýða tahliye dilekçelerini iletmek istediler.

 

Adliyenin 7.katýna “Tutuklu Avukatlara Özgürlük” pankartýný asan avukatlara polis ve özel güvenlik saldýrdý. Çok sayýda avukat arkadaþýmýz yaralandý. Yaralanan avukatlar hastaneye kaldýrýldý. Þubemiz yöneticisi Av. Evrim Deniz Karatana da polisin gözüne gaz sýkmasý sonucu fenalaþarak hastaneye kaldýrýldý.

 

Aldýðýmýz bilgilere göre Erman Öztürk, Muhittin Köylüoðlu, Halil Kocabaþ, Özgür Esen, Arman Yýlmaz isimli avukatlar gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan avukatlarýn serbest býrakýlmasý için giriþimler sürüyor.

 

Avukatlara yapýlan saldýrýyý kýnýyoruz.

Gözaltýna alýnan avukat arkadaþlarýmýz derhal serbest býrakýlmalýdýr.

Tutuklu avukatlarýn, savunmanýn özgürlüðüne kavuþmasý için mücadelemizi kararlýlýkla sürdüreceðiz.

 

ÇAÐDAÞ HUKUKÇULAR DERNEÐÝ ANKARA ÞUBESÝ

Share Post