ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

TMMOB’dan Bursa Şube’ye ziyaret

TMMOB (Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði) Çaðdaþ Hukukçular Derneði Bursa Þubesi’ne destek ve dayanýþma ziyaretinde bulundular.
469640_442642352474435_1916642933_o_600_x_450Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel Baþkaný ve ÇHD Ýstanbul Þube baþkanýnda aralarýnda olduðu 9 avukatýn tutuklanmasý ve ÇHD yargýlamasý ile ilgili Kurum ,parti ,derneklerin ziyaretleri devam ediyor. Son olarak TMMOB (Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði) Çaðdaþ Hukukçular Derneði Bursa Þubesi’ne destek ve dayanýþma ziyaretinde bulundular.TMMOB Þube Baþkanlarý ve yöneticilerine hukuki süreç hakkýnda bilgi verilmiþ karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur.Çaðdaþ Hukukçularýn 40 yýlý bulan adalet ve özgürlük mücadelesindeki önemi ,ÇHD’ye yönelik baskýlarýn , savunmaya yönelik olduðu , emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin gerekliliði belirtilmiþ ve bundan sonra hukuk alanýnda yapýlacak çalýþmalar anlatýlmýþtýr.Savunma hakkýnýn vazgeçilmez ve askýya alýnamaz bir hak olduðu vurgulanmýþ ÇHD Bursa Þube Baþkaný Av.Aslý EVKE YETKÝN’in ziyarete gelen oda baþkanlarýna teþekkürü ile ziyaret sona ermiþtir.30.01.2013

 

TMMOB’DAN ÇAÐDAÞ HUKUKÇULARA DESTEK ZÝYARETÝNE GELEN KURUMLAR
-TMMOB ÝKK SEKRETERÝ FÝKRÝ DÜÞÜNCELÝ
-MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE BAÞKANI ÝBRAHÝM MART
-MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE SAYMANI FÝKRET ÇARAL
-ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE BAÞKANI REMZÝ ÇINAR
-MÝMARLAR ODASI ÞUBE BAÞKANI NÝZAMETTÝN KAYA
-MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE BAÞKANI ATLIHAN ÖGE
-KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE BAÞKANI ALÝ ULUÞAHÝN
-ÞEHÝR PLANCILARI ODASI ÞB.2.BAÞKANI HAKAN KARADEMÝRLER
-ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE BAÞKANI ERTUÐRUL AKSAY
-PEYZAJ MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÞUBE BAÞKANI NECLA YÖRÜKLÜ
-ÞEHÝR PLANCILARI ODASI ÞUBE YK ÜYESÝ RAMAZAN GÜLTEN

ÇHD Bursa Þube Baþkaný
Av.Aslý EVKE YETKÝN

Ýletiþim : 0.224.271 201 1 /FAX :0 224 271 58 11 GSM: 0 533 208 92 31

 

 

ÇAÐDAÞ HUKUKÇULAR DERNEÐÝ BURSA ÞUBESÝ

___________________________________________________________________________________

ÇHD Bursa Þubesi; Merkez Adliye karþýsý Uluçarþý C Blok K: 3 No: 173 Tel:271 20 11 Osmangazi /BURSA

ÇHD Bursa Þubesi Lokali; Nilüfer Belediyesi Gençlik Merkezi Beþevler Tel : 441 00 76 Nilüfer /BURSA

 

 

Share Post