ÇHD Susmadı, Susmayacak!

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Açıklaması

Bizler; ayrýmcýlýða, baský ve sömürüye karþý ezilenlerden yana ve insan haklarý temelinde faaliyet gösteren psikologlar olarak, ÇHD üyelerine yönelik hukuka aykýrý biçimde kapýlarý kýrarak gerçekleþtirilen ev ve büro aramalarýný, arama süresince gözaltýnda uygulanan iþkence ve kötü muameleyi, onlarýn avukatlýðýný yapmak isteyen avukatlara yönelik saldýrýlarla da savunma haklarýnýn ellerinden alýnmak istenmesini kýnýyor ve ÇHD ile dayanýþmayý görev biliyoruz
ÇHD Baskýnlarý ve Tutuklamalarý ile Ýlgili Açýklamamýz

Basýna ve Kamuoyuna,

Geçen hafta Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nin (ÇHD) Ankara’daki Genel Merkezi’nde, Ýstanbul Þubesi’nde ve ÇHD üyesi avukatlarýn evlerinde aramalar yapýlmýþtýr. Çaðdaþ Hukukçular Derneði’ne yapýlan baskýnlarda birçok avukat gözaltýna alýnmýþ, çýkarýldýklarý mahkemece 1’i serbest býrakýlmak üzere 9’u tutuklanmýþtýr.

ÇHD, kurulduðu 1974 yýlýndan bu yana Türkiye’nin demokratikleþmesi, hukukun ve insan haklarýnýn korunmasý ve güçlendirilmesi için mücadele yürütmüþ ve kendi meslek alanýný bu mücadelenin bir parçasý haline getirmiþtir. Mesleðini toplumun sömürülen, ezilen ve ötekileþtirilenlerinin sesi haline getirme çabasý içerisinde olanlara yapýlan baskýlar günümüzde olaðan hale getirilmek istenmektedir. Ne var ki, bu baskýlar karþýsýnda mesleki sorumluluklardan, toplumsal dayanýþma ve mücadeleden vazgeçileceði düþünülemez. Bizler; ayrýmcýlýða, baský ve sömürüye karþý ezilenlerden yana ve insan haklarý temelinde faaliyet gösteren psikologlar olarak, ÇHD üyelerine yönelik hukuka aykýrý biçimde kapýlarý kýrarak gerçekleþtirilen ev ve büro aramalarýný, arama süresince gözaltýnda uygulanan iþkence ve kötü muameleyi, onlarýn avukatlýðýný yapmak isteyen avukatlara yönelik saldýrýlarla da savunma haklarýnýn ellerinden alýnmak istenmesini kýnýyor ve ÇHD ile dayanýþmayý görev biliyoruz. Bu dayanýþma ruhu içerisinde ÇHD’ye ve onun dolayýmýnda savunma hakkýna ve topluma yapýlan baskýlarýn ve bu hukuksuzluðun derhal son bulmasýný istiyoruz.

Toplumsal Dayanýþma için Psikologlar Derneði (TODAP)

http://eleps.info/

 

Share Post