ÇHD Susmadı, Susmayacak!

TUTUKLANAN VE GÖZALTINA ALINAN ÇHD ÜYESİ AVUKATLARIMIZA DAİR AÇIKLAMA

Türkiye’nin tüm bölgelerinde; Din, Dil, Renk ve Etnik farký gözetmeksizin, Polis þiddetine maruz kalan birey ve ailelerinin yanýnda yer almak, hukuki sorunlarýn çözümüne katký saðlamak suretiyle yardýmcý olan ve görevlerinin yalnýzca adaleti tesis etmek olan Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nin çok deðerli üye ve yöneticilerinin gözaltýna alýnmalarý ve tutuklanmalarýný, Türkiye’de yargýnýn düþtüðü açmazýn süreci olduðunu düþünüyoruz.

 

ÇHD’li Avukatlarýmýz… Açýklama

TUTUKLANAN VE GÖZALTINA ALINAN ÇHD ÜYESÝ AVUKATLARIMIZA DAÝR AÇIKLAMA:

Polis þiddeti sonucu biricik evlatlarýný veya yakýnlarýný kaybeden biz ailelerin ÇHD üyesi deðerli avukatlarýnýn gözaltýna alýnmalarýný ve tutuklanmalarýný kýnýyoruz.

Baþta Baran Tursun,Festus Okey, Çaðdaþ Gemik, A. Rahman Sözen, Emrah Gezer, Özgür Arda, Cem Aygün, Nurhak Çantay, Hacý Zengin, Mehmet Þirin Çiftçi, Metin Lokumcu, Þerzan Kurt, Aydýn erdem, Enes Ata, Osman Aslý, Ahmet Çakýr, Ali Demir, Mahir Zorbey, Enver Turan ve diðer davalar olmak üzere:

Türkiye’nin tüm bölgelerinde; Din, Dil, Renk ve Etnik farký gözetmeksizin, Polis þiddetine maruz kalan birey ve ailelerinin yanýnda yer almak, hukuki sorunlarýn çözümüne katký saðlamak suretiyle yardýmcý olan ve görevlerinin yalnýzca adaleti tesis etmek olan Çaðdaþ Hukukçular Derneði’nin çok deðerli üye ve yöneticilerinin gözaltýna alýnmalarý ve tutuklanmalarýný, Türkiye’de yargýnýn düþtüðü açmazýn süreci olduðunu düþünüyoruz.

Bu açmaz; dün, biz vatandaþlarýn devletle olan kavga süreci haline gelmiþti; bu gün ise, Adaletin tesisinde önemli görevler üstlenen hukukçularýn, devletle yaþayacaðý bir kavga sürecine haline gelecektir.

Evrensel normlardan uzak bir þekilde gözaltýna alýnan ÇHD üyesi avukatlarýmýza yönelik baský ve gözaltýna alýnmalarýný ve tutuklanmalarýný kýnýyoruz ve Avukatlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmasýný talep ediyoruz.

Gerekçemiz: Baran Tursun’u alçakça öldürdükten sonra Trafik kazasý raporu düzenleyen, Soner Cankal’ý öldürüp üzerine kuru sýký tabanca býrakan, Uður Kaymazý öldürüp üzerine boyundan büyük silah býrakýlma fiillerinizden sonra, Avukatlarýmýzýn mekanlarýna suç unsuru bir madde býrakmak, sizin için zor olmadýðýna dair ÝNANCIMIZ GEREKÇEMÝZ OLDU

 

Share Post