ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

YARSAV DEMOKRAT YARGIYARGI-SEN Ortak Basın Açıklaması

72F_logodyd2-horzSavunma hakkýna ve savunmayý hukuk düzleminde temsil eden avukatlýk mesleðinin icrasýna yapýlan saldýrýnýn, adil yargýlanma hakkýna, yargýya ve hukuka yapýlmýþ bir saldýrý olduðunun kabulü ile hukuk dýþý delil yaratýlmasý endiþesinin ortadan kaldýrýlmasý, tüm soruþturmalarýn, bu baðlamda avukat soruþturmalarýnýn hukukun temel ilkelerine, evrensel ceza yargýlamasý ilkelerine, usul ve yasaya uygun yapýlmasýna özen gösterilmelidir.
5 Nisan Avukatlar Gününde evrensel hukukun avukatlýk mesleði için kabul ettiði;
– Hiç bir baský, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karþýlaþmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmeleri,
– Görevlerini icra etmeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit edildiðinde korunmalarý, yargý yeri veya idari makamlar önünde mesleki nedenlerle yazýlý ve sözlü talepleri sebebiyle, hukuki ve cezai muafiyetlerden yararlanmalarý, müvekkilleriyle olan haberleþme ve görüþmelerinin gizliliði,
-Ve özellikle de vurgu yapmak istediðimiz, görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle ve davalarýyla özdeþleþtirilemeyecekleri ilkelerinin egemen olduðu, baðýmsýz ve tarafsýz yargýnýn tüm unsurlarý ile yaþandýðý sorgulanmadýðý bir güne uyanmak isterdik.
Üzülerek belirtmek isteriz ki, uyandýðýmýz gün özlediðimiz ve düþlediðimiz o gün deðil, böyle bir günde de Avukatlar Gününü özlediðimiz ve düþlediðimiz gibi kutlayamýyoruz.
Çünkü;
Baðýmsýz yargýnýn temel unsurlarýndan biri olan savunma baský altýndadýr. Savunma görevini yürüten avukatlar tüm mesleki faaliyetleri nedeniyle, soruþturma ve kovuþturmalara maruz býrakýlmakta, hatta katledilmektedirler. Hukuk artýk egemen ve üstün deðildir.
Çünkü;
Hukuk ihlallerini görmezden gelemeyen Ýstanbul Barosu Yönetim Kurulunun yargý merciilerini hukuka davet etmesi suç olarak deðerlendirildiði, bizzatihi yargýyý etkileme görevleri nedeniyle yaptýklarý savunmalarýn iddianamelere konu olduðu hukuk düzeninde yaþamaktayýz.
Çünkü;
Gelenekselleþmiþ polis operasyonlarýndan avukatlarda payýna düþeni almýþ, sabaha karþý, daha gün doðmadan yasal zorunluluða karþýn savunma ve gözlemci avukatlar ile görevli savcý beklenmeden arama ve tespit yapýlmak suretiyle hukuk güvenliði ortadan kaldýrýlarak, uluslararasý düzenlemeler ve iç hukuk mevzuatý adeta hiçe sayýlarak yapýlan avukat gözaltýlarýyla savunma, savunmasýz býrakýlmýþtýr!

Daha önce uygulamasýna belki de rastlanýlmayan, sebebi açýklanmayan, hoyratça þiddet uygulanarak, her insana gösterilmesi gereken asgari saygý avukatlardan esirgenerek, çaðdýþý uygulamalarla Çaðdaþ Hukukçular Derneði üyesi avukatlarýn vücutlarýndan örnekler alýnmasý kabul edilebilir deðildir.

Çünkü;

Bugün Türkiye’de 70 avukat hakkýnda TMK kapsamýnda soruþturma ve kovuþturma yapýlmýþtýr. Cezaevlerinde 35 avukat tutuklu olup, 8 avukata da TMK çerçevesinde oldukça yüksek cezalar verilmiþtir.

Sonuç olarak, Avukatlar Gününü mesleðimizin hak ettiði þekilde kutlamak için;
Savunma hakkýna ve savunmayý hukuk düzleminde temsil eden avukatlýk mesleðinin icrasýna yapýlan saldýrýnýn, adil yargýlanma hakkýna, yargýya ve hukuka yapýlmýþ bir saldýrý olduðunun kabulü ile hukuk dýþý delil yaratýlmasý endiþesinin ortadan kaldýrýlmasý, tüm soruþturmalarýn, bu baðlamda avukat soruþturmalarýnýn hukukun temel ilkelerine, evrensel ceza yargýlamasý ilkelerine, usul ve yasaya uygun yapýlmasýna özen gösterilmelidir.

Yargýnýn baðýmsýz olmasý için savunmanýn baðýmsýz olmasý gerektiðine inanýyor, üstünlerin hukukunun deðil, hukukun üstünlüðünün egemen olacaðý günlerin özlemi ile avukatlar gününü buruk bir þekilde kutluyoruz. 05.04.2013

YARSAV DEMOKRAT YARGI YARGIÇLAR SENDÝKASI

 

Share Post