ÇHD Susmadı, Susmayacak!

 

YARSAV’dan Tutuklamalara Tepki..

Savunmanýn bile savunmasýz býrakýlmaya çalýþýldýðý bu süreçte, vatandaþlarýn hukuk güvenliðinin varlýðýndan söz etme olanaðý da kalmamýþtýr. Görülüyor ki; korku toplumuna doðru hýzla evrildiðimiz gerçeði artýk inkar edilemez boyutlara ulaþmýþtýr.

Biz yargýç ve savcýlar yargýlamanýn temel unsurlarýndan savunmanýn güçsüz býrakýldýðý, yaralandýðý bir yargýlamanýn gerçek bir yargýlama olmayacaðýna inanýyoruz. Demokratik hukuk devleti ilkelerine, hukukun üstünlüðüne olan inancýmýzla, baðýmlý yargý yaratma uðraþlarýna son verilmesi, hak arama özgürlüðüne indirilen darbelerin durdurulmasý için mücadelemizi sürdüreceðiz
Basýn Açýklamasý

Darbe dönemlerini aratmayan bir biçimde sabaha karþý avukat bürolarýna kapýlarý kýrýlarak girilip,hak savunucularýnýn gözaltýna alýndýðý, toplu gözaltý kararlarýnýn verildiði, sivil toplum örgütü niteliðindeki dernek odalarýnýn basýldýðý dev polis ordularýyla sokaklarýn tutulduðu faþizmin sýradan bir gününe uyandýk.
Haksýz tutuklamalarýn, gözaltýnda ölümlerin, kayýplarýn, iþkencelerin, faili meçhul cinayetlerin ülkesinde hukuk ve adalet adýna hak savunuculuðu yapan savunma makamýnýn saygýdeðer temsilcisi olan avukatlarýmýzýn müvekkilleriyle iliþkileri bahane edilerek makul þüphenin sýnýrlarý geniþletilmek suretiyle hukuk dýþý bir þekilde gözaltýna alýnmalarý, verilen arama ve gözaltý kararlarýnda savunma dokunulmazlýðýnýn keskin uçlu usül kurallarýna riayet edilmemiþ olmasý, malesef operasyonun hukuki olmaktan daha çok savunmaya gözdaðý niteliðinde olduðu izlenimi vermektedir. Hukuk devleti içerisinde kapýsý kýrýlan hukuk bürolarýný ,basýlan dernek odalarýný, avukatlarýn evlerine gece yarýsý baskýnlarýný açýklamak mümkün gözükmemektedir.

Savunmaya yapýlan bu saldýrý nedeniyle ileri demokrasi hedefleriyle entegre olmaya çalýþtýðýmýz, uyum süreçleri yaþadýðýmýz Avrupa´dan gelen güçlü ses “Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi´ni umursamadýðý” ve “demokratik özgürlüklere yönelik aralýksýz ihlaller” nedeniyle, Türkiye´nin 1949 yýlýndan bu yana üyesi olduðu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi´ne baðlý çalýþan AÝHM üyeliðinin askýya alýnmasýný talep etmektedir. Halkýmýz bu aðýr tepkiyi haketmemiþtir.

Savunmanýn bile savunmasýz býrakýlmaya çalýþýldýðý bu süreçte, vatandaþlarýn hukuk güvenliðinin varlýðýndan söz etme olanaðý da kalmamýþtýr. Görülüyor ki; korku toplumuna doðru hýzla evrildiðimiz gerçeði artýk inkar edilemez boyutlara ulaþmýþtýr.

Biz yargýç ve savcýlar yargýlamanýn temel unsurlarýndan savunmanýn güçsüz býrakýldýðý, yaralandýðý bir yargýlamanýn gerçek bir yargýlama olmayacaðýna inanýyoruz. Demokratik hukuk devleti ilkelerine, hukukun üstünlüðüne olan inancýmýzla, baðýmlý yargý yaratma uðraþlarýna son verilmesi, hak arama özgürlüðüne indirilen darbelerin durdurulmasý için mücadelemizi sürdüreceðiz. 18.01.2013

YARSAV YÖNETÝM KURULU

Share Post