ÇHD Susmadı, Susmayacak!

İSTANBUL ŞUBE TUTUKLU ÖĞRENCİLER RAPORUNU AÇIKLADI

insan hakalrıBir bütün olarak bakıldığında tutuklu öğrenciler meselesi hakkaniyet ve adalet mefhumlarının yok sayıldığı, hukuka aykırılığın normal yargı pratiği olduğu bir noktaya gelip dayanmıştır. Gençlerin bırakın ülke meselelerini, kendi sorunlarına ilişkin konularda dahi düşüncelerinin hücrelere atılmaya çalışması nasıl bir sürecin içinde olunduğunu net bir şekilde bizlere göstermektedir

GİRİŞ

Özellikle 2010 yılı ortalarından itibaren ülkemizdeki üniversite öğrencilerine yönelik siyasal iktidarın kabul edilemez boyutttaki baskı uygulamaları sonucu ifade özgürlüğü, insan hakları, savunma hakkı, kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı noktalarında çok ciddi sıkıntılar husule gelmiştir. Bu durum gelinen aşamada öyle bir hal almıştır ki, yargı organları mevcut baskı politikalarını tamamlar mahiyette hukuka ve yasalara aykırı kararlar tesis etmişlerdir.

 

Böylece bugün artık deyim yerinde ise “tutuklu öğrenciler” sorunu olarak tanımlanabilecek, bir yanıyla siyasal ve bir yanıyla da hukuksal bir maddi gerçekle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Mevcut gerçeklik karşısında da Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi olarak tutuklu öğrenciler hakkında iş bu raporun hazırlanmasına karar verilmiştir.

Raporda öğrencilere yönelik baskıların yargısal ayağına ağırlık verilmiş olup, raporun son kısmında hali hazırda İstanbul yargı çevresindeki cezaevlerinde tutuklu bulunan toplam 89 öğrecinin isim listesine yer verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, ülke çapında tutuklu bulunan öğrencilerin sayısı raporumuzda yayınladığımız listedekinden çok daha fazla olup, raporumuzda şubemizin bulunduğu yargı çevresindeki cezaevlerinde tutuklu bulunan öğrencilerin listesi yayınlanmıştır.

Ülkemizde son yıllarda siyasetin hukuk üzerinden/eliyle şekillendiği açıkça gözlemlenmektedir. Devlet mevcut sistem açısından kendine muhalif gördüğü düşünce ve faaliyetleri baskılarken hukuk enstrümanını çok rahat kullanmaktadır. Yargı makamlarının bir bütün olarak karar ve pratiklerinin siyasal iktidar ile tam bir bütünlük oluşturması bu bakımdan tesadüf değildir.

Tutuklu öğrenciler gerçeği de bu nedenle yukarıda çok kısaca çerçevesi çizilen durumdan bağımsız olmamıştır. Siyasal iktidarın muhalif fikirlere sahip öğrencilere yönelik düşünce, uygulama ve bakışı noktasında yargı makamları da kararları aracılığıyla aynı kapsamda hareket etmişlerdir. Böylece siyasal iktidarın kabul edilemez bulduğu öğrenci eylemleri, yargı makamları eliyle “mahkum” edilmiş ve öğrenciler hakkında tutuklama kararları verilmiştir. Raporumuzun son kısmındaki 89 tutuklu öğrenciye ait liste bunun adeta kanıtıdır.

TUTUKLU ÖĞRENCİLER RAPORU

 

Üniversite öğrencileri, her zaman dinamik ve öğrenim sorunlarına duyarlı olmuşlardır. Bu durum son derece anlaşılır ve olması gerekendir. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada yüksek öğretim öğrencileri toplumun en aksiyonel kesimi olmuşlar ve kendi sorunlarını yüksek sesle/eylemlilikle dile getirmişlerdir. Öğrencilerin parasız eğitim, harç ücretleri, ders kitapları, halk için eğitim gibi konularda görüş açıklamaları ve eylem yapmaları son derece doğaldır. Bu durum herşey bir tarafa zaten ifade özgürlüğü ve insan haklarının bir gereğidir.

Ancak raporumuza konu olan öğrenci tutuklamaları kapsamında siyasal iktidar ifade özgürlüğü hakkını yok saymış, valilikler ve kolluk güçleri aracılığı ile öğrencilere yönelik ceza yasası bakımından suç sayılacak şiddet uygulamaları söz konusu olmuştur. Sonrasında da yargı makamları önüne çıkarılan öğrenciler hakkında tutuklama tedbirleri uygulanmıştır. Tüm bunları üniversite idarelerinin öğrenciler hakkındaki tasarrufları tamamlamıştır. Üniversite idareleri öğrencilere idari soruşturmalar açmış ve birçok öğrenci üniversiteden uzaklaştırılmış veya atılmıştır.

Böylelikle öğrencilerin sınav hakları ellerinden alınmış olmuştur. Özellikle okuldan atılan öğrenciler açısından bir bütün olarak eğitim hakkının gasbı söz konusu olmuştur. Üniversite idarelerinin öğrenciler hakkındaki soruşturma pratiği aslında uzun yıllardır sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Ancak bu uygulama tutuklu öğrenciler özelinde mevcut mağduriyetin daha da ağırlaşmasına yol açmıştır.

Hukuksal Boyut

Tutuklu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu TCK 220. madde bağlamında TCK 314. madde ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7/2. maddesi kapsamında yargılanmaktadırlar. Öğrencilerin bir kısmına da 2911 Sayılı Gösteri ve Yürüyüş Yasasına muhalefet çerçevesinde görevli memura mukavemet ettikleri (TCK 265.m ) gerekçesiyle davalar açılmıştır. Anılan yasa maddeleri aşağıdadır;

TCK 220.m; Kanunun suç saydığı fiileri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde,

..

..

TCK 314.m; (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, …

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, …

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.

 

3713 Sayılı Yasa 7/2.m; Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, … cezalandırılır. Bu suçun basın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. …

..

TCK 265.m; Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amcıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, … cezalandırılır.

..

.Meseleye öncelikle 2911 sayılı yasa kapsamında bakarsak; düşünce ve ifade özgürlüğü pratikte ancak toplantı ve gösteri özgürlüğü ile bir anlam kazanabilecektir. Söz konusu olan da üniversite öğrencileri ise onların düşüncelerini ifade edebilmelerinin tek yolu toplantı ve gösteri özgürlüğü olacaktır. Öğrencilerce yapılan eylemlerin sürekli bir şekilde 2911 sayılı yasaya muhalefet oluşturduğu gerekçesi, açıkça belirtmek gerekir ki gerçeği yansıtmamaktadır.

Önemle altını çizmek gerekir ki, bugüne kadar öğrencilerin yaptıkları gösteriler sonucu açılan 2911 sayılı yasaya muhalefet kapsamındaki yargılamaların tamamı beraatle sonuçlanmıştır. Öyle ki, tesis edilen mahkeme kararlarında yapılanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken eylemler olduğu açıkça ortaya konmuştur. Bu noktada anlaşılmaktadır ki kolluğun ısrarla 2911 sayılı yasaya göre işlem yapması aslında sonunda aklanmayla bitecek olan bir yargı sürecine rağmen, öğrencilere yönelik engellemelere bir gerekçe bulabilme çabasıdır.

2911 Sayılı yasaya muhalefet iddialarının yargı süreçlerindeki sonuçları Devlet açısından tatmin edici ve elverişli olmadığı için öğreciler hakkında yapılan adli soruşturmaların/yargılamaların TCK’nın örgüt suçunu düzenleyen 220.maddesi, örgüt üyeliğini düzenleyen TCK 314.maddesi ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası kapsamında yapılmasına ağırlık verilmiştir.

Öğrenci eylemlerinin örgüt üyeliğine veya 3713 Sayılı TMK’ya teşmil edilmesi anılan yasa maddelerinin niteliği ve vehameti gereği öğrencilerin tutuklu yargılanmaları yolunun önü açmış olmaktadır. Bu durum aynı zamanda öğrencilerin yasa dışı örgüt üyesi olduklarına dair dezonformasyon yapılmasına da ortam sağlamaktadır. Gelinen noktada sadece “parasız eğitim” istemek dahi özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaya gerekçe olabilmektedir.

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin meşruluğu ve buna bağlı yargılama pratikleri zaten kabul edilemez bir haldeyken, üniversite öğrencilerinin kendi sorunlarına yönelik hak istemlerinin bu mahkemelerde yargıya taşınması nasıl bir sıkıntılı süreçte olunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Tutuklu öğrencilerin TMK ve örgüt üyeliği kapsamındaki adli soruşturma/yargılamalarda en temel problem sevk maddesindeki suçun unsurlarının yapılan öğrenci eyleminin kendisi ile bağdaşamaz olmasıdır. Öğrencilerce yapılan eylemlerin tamamı parasız eğitim istemek, harçların kaldırılması veya fırsat eşitliğinin sağlanmasını talep etmekten ibarettir. Bu istemlerin hukuken bir örgüt suçu içersinde değerlendirilmesi anlaşılamaz bir durumdur. Daha da önemlisi bu yargılamalarda örgüt suçuna işaret edebilecek hiçbir emarenin olmaması da çok dikkat çekicidir.

Mevcut yargılamaların sıkıntılı diğer yönü de tutuklama tedbirinin çok kolay uygulanması ve tutuk halinin uzun bir zamana yayılmış olmasıdır. Hali hazırda iki yıla yakındır tutuklu bulunan öğrenciler mevcuttur. Tutuklama tedbiri soruşturma aşamasında tutuklama mahkemesinde ölçüsüz uygulanmakta ve kovuşturma aşamasında da mahkemede tutuk halin devamına ilişkin hukuka aykırı kararlar verilmektedir. Tutuklamayı düzenleyen Ceza Muhakemesi Yasası 100. madde aşağıdaki gibidir;

CMK 100.m; (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölüçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

(2) Aşağıdaki hallrde tutuklama nedenin var sayılabilir;

(a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olgular varsa.

(b) Şüpheli veya sanığın davranışlar;

1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,

2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma.

Hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

(3) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir.

..

.Tutuklama kararlarına ve sonrasındaki tutuk halin devamına ilişkin kararlara bakıldığında matbu, tutuklamayı düzenleyen CMK 100.maddedeki şartları tartışmayan, tutuklama tedbirinden umulan amacın çok üstüne çıkan ve yasa maddesinde aranır şart olan ölçülülük kıstasını yok sayan mahiyette olduğu görülmektedir.

Tutuklama tedbirinde söz konusu olan bir üniversite öğrencisi olduğu için durum çok daha vahim bir hal almaktadır. Henüz çok genç yaşında eğitim ve öğretim altında olan bir insana yıllara varan tutuk halini reva görebilmek kabul edilemezdir. Tutuklama tedbirini inceleyen veya bu konuda karar veren hakim ve mahkemeler işin bu boyutunu her defasında göz ardı etmektedir. Tutuk hali nedeniyle eğitim hakkı elinden alınan öğrenci açısından artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır. Belki de en çok dikkat çekilmesi gereken husus da budur.

Öte yandan yukarıda da belirtildiği üzere yargılama dosyalarının sahip olduğu somut delilsizlik haline rağmen tutuk halin uzatımına yönelik verilen mahkeme kararları bir noktadan sonra mantık sınırlarını zorlar olmaktadır. Sadece yapmış oldukları basın açıklamasına ait pankart ve dövizlerle yasa dışı örgüt üyeliği kapsamında hem de tutuklu olarak yargılanmak ne kadar hakkaniyet ve adalet ile bağdaşabilecektir.

Bu noktada mevcut yargılamalar içersinde özellikle Ferhat Tüzer-Berna Yılmaz örneği çok çarpıcıdır. Bugün gelinen süreçte hemen herkesin bu iki gencin neden halen tutuklu olarak yargılandıklarını anlayamadığı noktada, Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’ın tutuk halinde 15 ay geride bırakılmıştır.

Ferhat Tüzer-Berna Yılmaz Örneği

Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz 14 Mart 2010 tarihinde İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonunda düzenlenen “Roman Çalıştayında” Başbakan R. Tayyip Erdoğan konuşma yaptığı sırada “ Parasız eğitim istiyoruz alacağız” yazılı pankart açınca göz altına alınmışlar ve sonrasında da tutuklanmışlardı. İki öğrencinin sadece parasız eğitim talebini dile getirmesi nedeniyle yasa dışı örgüt üyeliğinden yargılanmaları ve 18 ayı bulan tutuklulukları birçok kesim, yazar ve gazetecinin de gündemine girmişti.

 

Tüzer ve Yılmaz’ın İstanbul 10 Nolu Özel Yetkili Ağır Ceza mahkemesindeki yargılaması da tutuklanmaları kadar hukuka aykırı bir kapsamda devam etmiştir. Yargılama çerçevesinde 24 Mayıs 2011 tarihli celsede cumhuriyet savcısı her iki öğrencinin de beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesi yönünde mütalaa vermiş ancak mahkeme heyeti bu talebi yerinde görmeyerek tutuk halin devamına karar vermiştir.

Tüzer ve Yılmaz’ın yargılamaları halen devam etmekte olup, bir sonraki duruşma 6 Ekim 2011 tarihindedir. Tüzer/Yılmaz yargılaması aslında siyasal iktidarın yargı üzerindeki etkisini de göstermektedir. Zira Başbakan’ın konuşması sırasında bu eylemin yapılmış olması, tutuklama tedbirine başvurulmasına ve sonrasındaki tutuk halinin de 16 aya varmasıyla doğrudan ilintilidir. Sadece “parasız eğitim” talebini dile getirmenin bu denli ağır sonuçlarının olması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir.

SONUÇ YERİNE

Bir bütün olarak bakıldığında “tutuklu öğrenciler” meselesi hakkaniyet ve adalet mefhumlarının yok sayıldığı, hukuka aykırılığın normal yargı pratiği olduğu bir noktaya gelip dayanmıştır. Gençlerin bırakın ülke meselelerini, kendi sorunlarına ilişkin konularda dahi düşüncelerinin hücrelere atılmaya çalışması nasıl bir sürecin içinde olunduğunu net bir şekilde bizlere göstermektedir.

Konuya ilişkin Umur Talu Habertürk gazetesindeki köşesinde 3 Haziran 2011 tarihinde şöyle yazmıştır; “ ‘Öteki çocuklara’ bu kadar hoyrat, bu kadar gözdağcı, bu kadar intikam heveslisi, bu kadar şüpheci, bu kadar cezalandırıcı, adında onca adalet bulunsa bile adalet duygusu eksik bir sistem…”

Öğrencilerin ifade özgürlüğü kapsamında ve hiçbir yasa maddesine aykırılık oluşturmayan eylem ve faaliyetlerine yönelik yılları aşan tutukluluk süreleri kabul edilemez. Bu noktada tutuklu öğrenciler konusunda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

ÇHD İstanbul Şubesi

TUTUKLU ÖĞENCİLER LİSTESİ

Selçuk Akagündüz

17.12.2009 tarihinden beri Kandıra 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu. Dicle üniversitesi Dicle Üniversitesi Kimya bölümü Öğrencisi.

Rohat Taysun

İstanbul Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi 21.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 1 No’lu F Tipi cezaevinde tutuklu.

Songül Sıcakyüz

Dicle Üniversitesi matematik bölümü öğrencisi .21.05.2010 tarihinden beri Bakırköy Kadın cezaevinde tutuklu.

Ercan Marhan

İstanbul üniversitesi tarih bölümü öğrencisi 14.02.2011 tarihinden beri Edirne F tipi ceza evinde tutuklu.

Kemal Tibelik

Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesi Öğrencisi 14.02.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Sercan Avşar

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi 14.02.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Orhan Eren Topalan

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisi

14.02.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Müslüm Karayazgan

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Erdal Beşer

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencisi 27.04.2011 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Osman Özdemir

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi 27.04.2011 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Yılmaz Sarı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo sinema televizyon bölümü öğrencisi. Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Mehtap Oktar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Bakırköy Kadın Tutukevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Fatma Özdemir

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Bakırköy Kadın Tutukevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Gurbet İlbars

26.04.2011 tarihinden beri Kandıra 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu. Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğrencisi.

İlhan Koyu

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencisi. Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Volkan Boyraz

İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi öğrencisi. Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Şafi Onat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Mehmet Özcan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Ersin Kazğan

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi. 11.02.2011 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Tuncay Genç

İstanbul Üniversitesi Türkçe öğretmenliği öğrencisi. 31.03.2011 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Hakan Yalçınkaya

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi. 01.04.2011 tarihinden beri Kandıra 1 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Agit Tan

Samandıra Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi. 02.05.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Bayram Gümüşay

21.05.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipinde tutuklu.Bağcılar Barboras Lisesi’nde öğrencisi.

Mehmet Karabacak

Esenyurt Lisesi öğrencisi. 09.06.2011 gününden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Erhan Gürçay

Esenyurt Lisesi öğrencisi. 09.06.2011 gününden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Bişar Çoban

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi cezaevinde 12.12.2010 tarihinden beri tutuklu.

Diyedin Gülen

Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Lisesi öğrencisi. 09.06.2011 gününden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Bahattin Kartal

24.03.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu. Esenyurt Lisesi Öğrencisi.

Esra Sekman

Marmara üniversitesi İletişim fakültesi öğrencisi. 02/05/2011 tarihinden beri Bakırköy kadın tutukevinde tutuklu.

Burhan Şık

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi. 02/05/2011 tarihin beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Cihan Kırmızıgül

Galatasaray Üniversitesi Endüstri mühendisliği öğrencisi. Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinde 12.10.2010 tarihinden beri tutuklu.

Tufan Öter

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi. 1.5 yıldır Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Ramazan Oba

Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi. 15.07.2009 dan beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Meltem Yıldırım

İstanbul Üniversitesi öğrencisi. 31.03.2011 tarihinden beri Bakırköy Kadın tutukevinde tutuklu.

Hakan Yılmaz

İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Edirne F tipi ceza evinde tutuklu.

Suat Tuncay

Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Hikmet Yaygın

Sakarya Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Özkan Yağcı

Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Hasret Dayan

Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Bakırköy kadın tutukevinde tutuklu.

Ersin Çakır

Sakarya Üniversitesi Fen edebiyat fakültesi öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Erdal Yiğit

Sakarya Üniversitesi Eğitim fakültesi öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Abdullatif Olam

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi. 24.05.2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Serdar Eren

Yıldız teknik üniversitesi İnşaat mühendisliği öğrencisi. 15.09 2009 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Meltem Yağmur Bovkır

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Bakırköy Kadın tutukevinde tutuklu.

Bilal Kandemir

Bağcılar Orhan Gazi Lisesi Öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Bayram Yılmaz

İstanbul Üniversitesi Matematik Öğretmenliği öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Kandıra 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Kayhan Tüney

İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Vahit Erdoğdu

Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümü öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu.

Serkan Avşar

02/05/2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu. Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümü öğrencisi.

Ferhat Döner

Bağcılarda Lisesi öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu.

Ahmet Çoban

İstanbul Üniversitesi felsefe öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Kandıra 2 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Kenan Dede

İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi öğrencisi. Tekirdağ 2 no’lu cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Şilan Dörtyama

Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi. 21.05.2011 tarihinden beri Bakırköy kadın tutuk evinde tutuklu.

Muhammet Gelturan

Marmara Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencisi. 14.02.2011 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Fırat Baran

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 2.sınıf öğrencisi. 21.05.2011 tarihinden beri Tekirdağ 2 no’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Adem Şahin

Marmara Üniveritesi Tarih Bölümü 5.sınıf öğrencisi. 21.05.2011 tarihinden beri Tekirdağ 1 no’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Ramazan Karadağ

Uşak Üniversitesi İİB Fakültesi Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi. 24.04.2011 tarihinden beri Tekirdağ 1 No’lu F tipi cezaevinde tutuklu.

Ferhat Tüzer

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde 18 aydır tutuklu.

Berna Yılmaz

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Bakırköy Kadın Cezaevinde 18 aydır tutuklu.

Tuğba Kahraman

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı öğrencisi. Bakırköy Kadın Cezaevinde 21.05.2011 tarihinden beri tutuklu.

Sezer Duruk

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü öğrencisi. 21.05.2011 tarihinden beri Kandıra F tipinde tutuklu.

Abdulkahar Karaç

Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü öğrencisi. 21.05.2011 tarihinden beri Kandıra F Tipi cezaevinde tutuklu.

Aysel Gürel

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi. 21.05.2011 tarihinden beri Bakırköy Kadın Cezaevinde tutuklu.

Naim Türköz

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İnşaat Teknolojileri bölümü öğrencisi. 11 Şubat 2011 tarihinden beri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu.

Muhammet Gelturan

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi. Şubat 2011 tarihinden beri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu.

Talat Şeyhanoğulları

Marmara Üniversitesi Basın Yayın bölümü 2. sınıf öğrencisi 3,5 aydır Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinde tutuklu.

Kadri Turgut

Yıldız Üniversitesi Siyasal ve İdari İşler bölümü öğrencisi. 5 aydır Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinde tutuklu.

İlhan Çetin

İstanbul Üniversitesi Felsefe 3. sınıf öğrencisi. 2 Eylül 2010 tarihinden beri Kandıra 1 nolu F tipi cezaevinde tutuklu.

Hasan Çalhan

İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi 11 Şubat 2010 tarihinden beri Edirne F tipi cezaevinde tutuklu.

Ergün Koçak

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi. 11 Şubat 2010 tarihinden beri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu.

Murat Aygül

İstanbul Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi. 11 Şubat 2010 tarihinden beri Tekirdağ 2 nolu F tipi cezaevinde tutuklu.

Leyla Akyıldız

Eskişehir Üniversitesi Sanat Tarihi 1. sınıf öğrencisi. Temmuz 2010 tarihinden beri Bakırköy Kadın Cezaevinde tutuklu.

Medet Avınca

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Mazlum Kavak

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Hakan Beyhan

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Yakup Taş

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Cüneyt Arslan

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Yunus Abatay

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Mürvet Kasımlıoğlu

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Gebze M Tipi Cezaevinde tutuklu.

Ayla Şimşek
Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Gebze M Tipi Cezaevinde tutuklu.

Mehdi Aspar

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Mutih Aydın

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Kenan Demir

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Murat Yıldız

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Faruk Görken

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Gurbet İlbar

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 7 aydır Gebze M Tipi Cezaevinde tutuklu.

Cabbar Alp

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 7 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Feyzullah Kılıç

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Veysi Kaya

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi. 16 aydır Kandıra F Tipi Cezaevinde tutuklu.

Share Post