Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından hazırlanan bu belge, dernek bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin farkındalık yaratmak, Türkiye’nin 1985’te imzalayarak taraf olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) hükümlerini ve bu alanda yıllardır süregelen mücadelenin deneyimlerini temel alarak ÇHD’nin bütün organlarının ve şubelerinin erkek şiddetini ve hetero-patriyarkal normlardan kaynaklanan her tür şiddeti önlemek amacı ile kabul edilmiştir.

Bu bağlamda ÇHD, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal yaşamın her alanında temel bir sorun olduğu saptamasından hareketle, erkek şiddetini ve hetero-patriyarkal normlardan kaynaklanan her tür şiddeti önleyici ve bu şiddete maruz kalan özneleri koruyucu politikaları hayata geçirmek, bünyesinde bu toplumsal sorunu gözeten bir iklimi yaratmak için aşağıdaki faaliyetleri yapmayı taahhüt eder:

 1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele ederek, erkek şiddetine ve hetero-patriyarkal normlardan kaynaklanan her tür şiddete maruz kalan özneleri koruyucu ve önleyici politikaları hayata geçirmek amacıyla kendi üyeleri arasında farkındalık çalışmaları yapmak,
 2. Üyelerin dernek faaliyetlerinde, toplantı ve yayın süreçlerinde toplumsal cinsiyet normlarını pekiştirecek nitelikte söz ve ifadeler kullanmaması, bu yönde tutum ve davranışlar göstermemesi yönünde gerekli önlemleri almak ve ilgili yaptırımları uygulamak,
 3. Bu kapsamda hem dernek üyelerinin hem komisyonların hem de toplumun konferans, seminer, toplantı vb. etkinliklerle konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik eğitici çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 4. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin tüm şubelerinde erkek şiddeti, cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili bilgilendirme, sorun çözme ve dayanışma konusunda kolay ulaşılabilir başvuru noktaları oluşturulmasını da kapsamak üzere çeşitli gereklilikleri yerine getirmek, başvuruları takip eden süreçleri maruz bırakılanın travmasını derinleştirmemek için hızla ve öncelik atfederek tamamlamak ve süreç boyunca maruz kalan öznenin korunup gözetilmesi için gizlilik ilkesini benimsemek ve etkin şekilde hayata geçirmek,
 5. Dernek Tüzüğü’nde erkek şiddeti, cinsel taciz, cinsel saldırı ve toplumsal cinsiyete dayalı yıldırmayı (mobbing) suç olarak açıkça tanımlamak ve gerekli değişiklikleri yapmak ve ilgili tüm konularda Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonlarının görüşü alınmadan karar alınmamasını ilkeselleştirecek düzenlemeleri hayata geçirmek,
 6. Dernek üyelerinin failleri güçlendirecek her tür pratikten imtina etmesini sağlamak ve söz konusu fiil erkek şiddetiyken gerekçe her ne olursa olsun üyelerimizin faillerin savunmanlıklarını üstlenmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler yapmak,
 7. Üyelerin, derneği güvenli bir alan olmaktan çıkaracak cinsiyetçi, kadın düşmanı, homofobik, transfobik her tür söylem, mobbing vb. tutum ve davranışlarına yaptırım uygulamak,
 8. Seçim dönemleri esas alınarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, erkek şiddetine ve patriyarkal normlardan kaynaklanan her tür şiddete karşı mücadele yöntemlerini geliştirmek ve buna yönelik faaliyetleri izlemeye ilişkin çalışmalarda bulunmak,
 9. Çağdaş Hukukçular Derneği bünyesinde ve şubelerde görev alan kadın ve LGBTİ+ oranının artırılması için çalışmalar yürütmek ve desteklemek; bu bağlamda kadın ve LGBTİ+ üyelerin aktif katılımının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya ve etkin katılımlarını özendirmeye yönelik mekanizmaları oluşturmak ve işletmek,
 10. Faaliyetlerde kadın ve LGBTİ+ üyelerin gereksinim duyduğu koşulları ortaya çıkarmak/görünür kılmak, karşılamak ve faaliyetlere aktif katılımlarını sağlamak için kreş gibi çözümleri de kapsayacak şekilde çalışmalar yapmak; özel ve toplumsal yaşamının dengesini kurabilmeleri için destekleyici olanaklar sunmak,
 11. Bu amaçları yerine getirmek üzere iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışacak olan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonlarının tüm şubelerde kurulmasına, çalışma biçimi ve işlevselliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

**15-16 Ocak 2022 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda Tüzük ile bu tutum belgesi arasında çelişki bulunması ya da tüzükte düzenleme bulunmayan konularda tutum belgesinin esas alınacağı oy birliği ile karara bağlanmıştır.**