1974 ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KURULUŞU

MADDE 1: “1974 Çağdaş Hukukçular Derneği” adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek il ve ilçelerde ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2: Hukukun, insanlığın binlerce yıllık tarihsel kazanımlar ışığında geliştirilmesi, insanın özgürleşmesi ve demokratiklik temeline dayalı, toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir hukuk sisteminin kurulması, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının önlenmesi için çalışma yapmaktır.

DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER

MADDE 3: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.
a) Başta Anayasa olmak üzere antidemokratik yasalar, düzenlemeler ve uygulamalar üzerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, bu alandaki gelişmeleri izler, alternatif öneriler hazırlar.

 1. b) Temel hak ve özgürlükleri sınırlama ve ortadan kaldırmaya yönelik düzenleme ve uygulamalara son verilmesi için çalışır.

Düşünce, örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan düzenlemelerin kaldırılması, düşünce ve siyasal faaliyetleri nedeni ile cezalandırılanların hak ve özgürlüklerinin geri verilmesi için çalışır. Temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuksal yardımda bulunur.

 1. c) Yargı bağımsızlığı ve birliği, doğal yargıç, yargıç güvencesi, savunma hakkı gibi ilkeleri savunur. Yaşama geçmesi için çalışır. Olağanüstü ve özel mahkemelerin kurulması ve faaliyet göstermesine karşı çıkar.
 2. d) Ülkemizde toplumsal gelişmenin önünü açan hukuk politikalarının oluşturulması için çalışmalar yapar.
 3. e) Dil, din, ırk, cinsiyet, düşünce ve inanç farklılığına dayanan her türlü ayrımcı hukuk anlayışına, yasal düzenlemeye ve uygulamaya karşı çıkar.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini tanır ve savunur. Anadilde eğitim hakkını temel bir hak olarak kabul eder, yargılamalarda dil farklılığından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için mücadele eder.

 1. f) İdam cezasına, yaşama hakkını ortadan kaldıran uygulamalara, maddi ve manevi her türlü işkenceye ve insanlık onurunu zedeleyici her türlü kötü muameleye karşı çıkar.
 2. g) Amacı doğrultusunda diğer demokratik kuruluşlarla işbirliği yapar. Başka ülkelerdeki hukuk kuruluşları ile dayanışma içinde bulunur ve benzer kuruluşlara koşulları yerine getirerek üye olur.
 3. h) Üyeler arasında her türlü dayanışmayı sağlar. Üyeler arasında ve üyeler ile kitleler arasında dayanışma ve iletişimi sağlamak amacıyla bizzat veya seçeceği işletmeci aracılığıyla lokal ve iktisadi işletme kurar ve işletir.

ı) Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü kuramsal çalışma yapar ve kamuoyuna duyurur.

 1. i) Amacı doğrultusunda araştırmalar, yayınlar, toplantılar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, her türlü miting, toplantı ve gösteriler yapar. Yarışmalar düzenler ve kamuoyu oluşturucu meşru olan tüm faaliyet biçim ve yöntemlerini kullanır.
 2. j) Kadınların her alanda karşılaştığı eşitsizliğin, cinsiyet ayrımcılığına dayalı her türlü hukuki ve fiili muamelenin ortadan kaldırılması için çaba sarf eder. Bu anlamda erkek egemen anlayışa karşı her alanda eşitlikçi bir anlayışın yaşama geçirilmesi için mücadele eder.
 3. k) Çevrenin ve ekolojik dengenin ve doğal yaşamın korunması için bu amaçlarla kurulmuş örgütlere hukuki ve fiili yardımda bulunur, bu doğrultuda gerekli yasal ve fiili düzenleme ve uygulamaların yaşama geçirilmesi için çaba sarf eder.
 4. l) Ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında çocuk haklarının yaşama geçirilmesi için gerekli hukuki ve fiili faaliyetlerde bulunur. Çocuk emeğinin sömürüsüne karşı mücadele eder ve çocukların barınma, beslenme, eğitim gibi temel haklarının ayrımsız tüm çocuklara sağlanması için mücadele eder.

DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 4: Derneğin amacını benimseyen Hukuk Fakültesi mezunları ve tüzel kişiler ile Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf öğrencileri derneğe üye olabilirler. Üye olma koşullarını taşımayan ancak derneğin amacı doğrultusunda nitelikli çalışmaları ile tanınan kişiler en az üç üyenin önerisi ile Genel Merkez Genel Kurulu kararıyla onursal üyeliğe kabul edilebilirler.

DERNEĞE ÜYE OLMA

MADDE 5: Dördüncü maddedeki koşulları taşıyıp da üye olmak isteyenler, Yönetim Kuruluna başvurarak örneğine uygun giriş bildirimi doldurur ve üyeliğe alınmalarını isterler. Şube Yönetim Kurulları, üyelik için başvuru dilekçelerini en geç otuz gün içinde karara bağlarlar. Gerekçe gösterilmeksizin üyelik başvurusu reddedilemez. Üyelik başvurusu reddedilene gerekçe yazılı olarak bildirilir. Üyelik başvurusu reddedilen kişi ret kararının tebliğinden itibaren en geç otuz gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Dernek Yönetim Kuruluna başvurduğunda, Yönetim Kurulunun ret kararı, ilk Genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 6: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00 TL. ve aylık olarak 20,00 TL. üyelik ödentisi alınır. Bu miktarları arttırmaya ya da eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA

MADDE 7: Her Dernek üyesi ayrılma isteğini yazılı olarak üyesi bulunduğu Şube Yönetim Kuruluna bildirerek üyelikten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 8: Derneğin amacına aykırı davranışta bulunanlar ile derneğin yetkili kurullarınca alınan kararlara uymamakta ve verilen görevleri yerine getirmemekte direnenler, Yönetim Kurulunun önerisi ile Disiplin Kuruluna verilir. Disiplin Kurulu genel hükümlere göre üyeyi aklar ya da üyelikten çıkarılması için Genel Yönetim Kuruluna rapor verir. Genel Kurulca seçilen yöneticilerin bu tür eylemlerde bulunmaları halinde, durumları, kendi kurullarınca ilgili üye katılmaksızın incelenir ve düzenlenecek belgeler, Dernek Disiplin Kuruluna iletilir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde derneğin ilk Genel Kurulunda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz halinde, üyelik yükümlülükleri devam eder. İtiraz edilmediği takdirde, üyelikten çıkarma kararı kesinleşir.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 9: Derneğin organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul,
  b) Genel Yönetim Kurulu,
  c) Denetleme Kurulu,
  d) Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 10: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul şube genel kurullarınca Şubeye kayıtlı üyeler arasından seçilen delegelerden oluşur.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

MADDE 11: Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Toplantıya çağrı, Dernekler Yasasında gösterilen yönteme uygun olarak Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 12: Genel Kurul, toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının katılımı ile yapılır. Birinci toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan üyeler ile yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulu üye sayısının iki katından az ise Genel Kurul toplantısı yapılmaz. Yeni bir Genel Kurul toplantı çağrısı yapılır.
Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3’ünün katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

MADDE 13: Dernek Genel Kurul toplantıları, kararda ve çağrıda belirtilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Genel Kurulca düzenlenen listedeki adları sırasına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman üye seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

MADDE 14: Dernek Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Aşağıda yazılı işler Dernek Genel Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarını seçmek (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu)

 1. b) Dernek Tüzüğünü değiştirmek, Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 2. c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,
 3. d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
 4. e) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 5. f) Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Dernek Şubesi kurucularına yetki vermek,
 6. g) Derneğin gerekli yasal koşullar yerine getirilmek suretiyle uluslararası faaliyette bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

h)Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

 1. i) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak,
 2. j) Derneğin feshine ve malların tasfiyesi biçimine karar vermek, tasfiye memurlarını görevlendirmek.

GENEL YÖNETİM KURULU

KURULUŞU
MADDE 16: Genel Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından, Dernek üyeleri arasından seçilen 13 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.
Görev süresi iki yıldır.

Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Dernek Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan), Genel Sekreter ve Saymandan oluşan Merkez Yürütme Kurulunu seçer.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17: Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygular,
 2. b) Derneği temsil eder ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir,
 3. c) Çalışmalarını yürütebilmek için olanaklarına göre gerekli personeli alabilir,
 4. d) Her türlü satın alma, satma ve masraf işlemlerini yapar,
 5. e) Bütçeyi, çalışma programlarını ve her çeşit önerileri düzenleyip Genel Kurula sunar,
 6. f) Dernekle ilgili her türlü çalışmaları yasa hükümlerine göre düzenler ve yürütür. Gerekli büroları ve komisyonları oluşturur. Ayrıca bildiri ve diğer yayınları çıkarabilir,
 7. g) Disiplin kurulundan gelen raporlara göre, üyelikten çıkarmaya karar verir.
 8. h) Gerektiğinde Dernek adına dava açmaya karar verir, bunun dışında yasayla verilen yetkileri kullanır,
 9. i) Genel Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile üç ayda bir toplantılar düzenler.

TOPLANMASI

MADDE 18: Genel Yönetim Kurulu ayda bir defa olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter hazırlar. Ancak üyelerden iki kişinin yazılı olarak istediği hususlar da gündeme konur. Başkan, onun bulunmadığı hallerde, başkan yardımcısı (2. Başkan) veya genel sekreter Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üç üyenin yazılı isteği üzerine Başkan, başkan yardımcısı (2. Başkan) veya Genel Sekreter Genel Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 19: Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

MADDE 20: Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayrılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir. Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

MADDE 21: Genel Yönetim Kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

MADDE 22: Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi üyeleri içinden seçeceği Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan), Genel Sekreter ve Saymandan oluşur. Haftada bir olağan olarak toplanır. Bunun dışında Başkanın bulunmadığı zaman, başkan yardımcısı (2. Başkan), Genel Sekreterin veya iki üyenin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları, verilen görevleri yerine getirir.

Özürsüz olarak üst üste üç ve yılda toplam on toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Genel Yönetim Kurulu çekilmiş sayılan üyenin yerine yapacağı ilk toplantıda yeni üye seçer.

GENEL BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 23: Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı (2. Başkan) Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında seçilir. Seçim için çoğunluk oyu zorunludur.
Başkanın yokluğunda, derneği Başkan Yardımcısı (2. Başkan) temsil eder.

MADDE 24: Genel Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçünün yazılı güvensizlik önerileri ile Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan hakkında görüşme açılır. Görüşme sonucunda Başkan hakkında güven oylaması yapılır. Üye salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde başkan çekilmiş sayılır.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25: Başkan her türlü kurumlara ve şahıslara karşı Derneği temsil eder. Derneğin Denetleme ve Disiplin Kurulları dışında bütün organ ve büroların başkanıdır.
Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetkileri kullanır, dernek çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

GENEL SEKRETER

MADDE 26: Genel Sekreter Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 27: Başkanın bulunmadığı ya da Başkanın görevlendirdiği hallerde Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkanın olmadığı hallerde Başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.

Tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre Derneğin her türlü yazışmalarını düzenli şekilde yürütür.

Dernek büroları arasında uygun çalışmayı sağlar. Genel Yönetim Kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.

Başkanlığın boşalması halinde bu görevi yeni Başkan seçilene kadar yürütür.

SAYMAN

MADDE 28: Sayman, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak, vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde günü gününe tutulmasını sağlamak,

 1. b) Dernek adına yapılacak bütün giderlerin, Dernek tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,
 2. c) Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içinde tamamlanması koşulu ile Genel Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda harcamalar yapmak,
 3. d) Genel Kurula sunulacak mali bütçeyi hazırlamak,
 4. e) Derneğin mallarından, parasından birinci dereceden sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,
 5. f) Genel Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU

MADDE 29: Denetleme Kurulu Derneğin üyeleri arasından üç asıl üç yedek üye olarak seçilir. Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç on beş gün içinde toplanarak kendi arasında bir başkan seçer. Kurul kendi başkanının çağrısı üzerine yılda en az dört defa toplanır. Genel Yönetim Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30: a) Derneğin bütün çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadıklarını inceler ve gerekli uyarıları yapar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır,

 1. b) Denetleme Kurulu, yaptığı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, saptadığı eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için Genel Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme yılda ikiden az olmaz.
  c) Denetleme Kurulu, Dernek Şubelerini, dosya, defter ve kayıtlarını her zaman denetleyebilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 31: Disiplin Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 32: Genel Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurullarınca Disiplin Kuruluna sevk edilen üyelerin disiplin işlerini görüşür ve karara bağlar.

ŞUBELER, KURULUŞLARI

GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 33: Dernekler Yasası ve dernek tüzüğüne göre gerekli koşulları taşıyan en az üç kişi şube açmak için Genel Yönetim Kuruluna başvururlar. Verilen yetki ile şubeyi kurarlar.
Kurucu üyeler, genel hükümler, Dernekler Yasası, tüzük, dernek genel kurul kararları, Genel Merkez genelge, duyuru ve direktiflerine göre Yönetim Kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.

Çalışmaları yukarıdaki hükümlere uygun olmayan ya da yeterli görülmeyen Şube Yönetim Kurullarına, Yönetim Kurulunca Şubeyi en geç bir ay içinde Genel Kurula götürmek üzere talimat verilir. Buna uymayan Şube Yönetim Kurulu, bu konuda dernek genel kurul kararı veya genel kurul tarafından Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmiş olması halinde Genel Yönetim Kurulunca görevden alınır ve Genel Kurulu yapmak üzere geçici bir Yönetim Kurulu görevlendirilir.

ŞUBE ORGANLARI

ŞUBE GENEL KURULU
MADDE 34: Şube Genel Kurulunun kuruluşu ve yetkileri şunlardır

 1. a) Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur,
 2. b) Şube Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Mart ayında toplanır. Dernek Genel Kurulundan en az 2 ay önce genel kurul toplantısının bitirilmesi zorunludur.
 3. c) Şube Genel Kurulu genel hükümlerde, Dernekler Yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da Mahkemeye sevklerine karar verir,
 4. d) Şube organları Şube Genel Kurulunca seçilir,
 5. e) Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu kararı ile veya üyelerin 1/5’inin yazılı başvurması üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağırılır,
 6. f) Her 10 üyeye karşılık bir delege olmak üzere, üst kurul delegelerini seçer.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 35: Şube Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri şunlardır :
a) Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda, görev bölüşümü yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer. Gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu içerisinden bir Başkan Yardımcısı ile bir Sekreter Yardımcısı da seçilir.
b) Üye sayısı 60’ı aşan şubelerde Yönetim Kurulu 7 asıl, 7 yedek üyeden oluşur,
c) Şube Yönetim Kurulu, bu tüzüğün 17. maddesinin a, b, c, d, e fıkralarında belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde Derneği temsil eder, Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisyonlarını oluşturur,

 1. d) Şube Yönetim Kurulu, ayda bir Genel üye toplantıları düzenler. Ayrıca Yönetim Kurulu gerek gördüğü zaman veya 10 üyenin yazılı istemi üzerine genel üye toplantıları düzenler, gündemdeki konular tartışılır, sonuçları duyurulur.

ŞUBE DENETİMİ

MADDE 36: Şube Genel Kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere 1 asıl ve 1 yedek denetçi seçer. Üye sayısı 60’ı aşan şubelerde 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. Tüzüğün 29. ve 30. maddeleri Şube Denetleme Kurulu için de geçerlidir.

GENİŞLETİLMİŞ ŞUBE KURULU

MADDE 37: Genişletilmiş Şube Kurulu, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşur, üye tam sayısının bir fazlası ile toplanır. Çoğunlukla karar alır.
Görevi şubeden oluşturulan komisyonların, Yönetim Kurulu tarafından reddedilen önerilerini görüşmektir.
Genişletilmiş Kurulun kararları tavsiye niteliğindedir ve üyelere duyurulur.

Genişletilmiş Kurul, en az iki üyenin başvurusu üzerine, Şube Başkanı veya Sekreterinin çağrısı ile toplanır. Başkanlığını Şube Başkanı, yokluğunda Sekreter yapar.

Çalışma yöntemi ve ilkeleri bu konuda hazırlanacak iç yönetmelikte düzenlenir.

TEMSİLCİLER

 1. MADDE: Genel Yönetim Kurulu dernek şubesi bulunmayan yerlerde üyelik vasıflarını taşıyan bir kişiyi temsilci olarak atar. Temsilci, verilen görevleri yerine getirir. Genel yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 39: Derneğin gelirleri şunlardır:

 1. a) Üye ödentileri,
 2. b) Dernekçe düzenlenen eğlence, temsil, konser, yayınlar ve buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler,
 3. c) Bağış ve yardımlar.

MADDE 40: Şube Yönetim Kurulları, şube aylık ödenti tutarının 1/4’ünü en geç her ayın yirmisine dek Genel Merkezin hesabına gönderirler. Dernek Merkezi, zorunlu durumlarda ve dernek olanaklarına göre şubelere maddi yardımda bulunabilir.

MADDE 41: Derneğin paraları bankalardan birine yatırılır. Bankadan para, Başkan, başkan yardımcısı (2. Başkan), Sekreter, Saymandan ikisinin ortak imzaları ile çekilir. Yönetim Kurulunun saptayacağı kadar para Saymanın sorumluluğu altında dernek kasasında bulundurulur.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 42: Dernek organlarının ve Yönetim Kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oy ile yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır.

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, Dernek Genel Kurulunda, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Denetçisi, Şube Genel Kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.

MADDE 43: Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerden 2/3 nün kabul oyu ile değiştirilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

MADDE 44: Derneğin feshi için, Genel Kurulda birinci toplantının açılmasında 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanmazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Her iki halde feshe karar verebilmek için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün fesih istemi yönünde oy kullanması gerekir.

Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul, Dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek örgütüne devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

MADDE 45: Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Denetçileri derneğin merkez organlarında görev alabilirler.

MADDE 46: Derneğin tutacağı defterler şunlardır; Karar defteri, Üye kayıt defteri, Evrak kayıt defteri, demirbaş defteri, işletme hesabı defteri ve Dernek Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü defterler ve dosyalar.

MADDE 47: Herhangi bir nedenle kapanan Şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası Genel Merkeze teslim edilir. Teslim işlemi Şubenin son Yönetim Kurulunca yapılır. Mal ve paraların teslim edilmemesi ya da eksik teslim edilmesi halinde Şubenin son Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.

MADDE 48: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda genel hükümlere ve Dernekler Yasasına göre hareket edilir.

Bu tüzük 48 (Kırksekiz) maddeden oluşmaktadır.