Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avrupa Avukatlar Birliği (ELDH), Uluslararası Demokrat Avukatlar Derneği (IADL) ve Avrupalı Demokrat Avukatlar (AED) üyesidir.

 

European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights – ELDH (Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları için Avrupa Avukatlar Birliği)

ELDH şu anda 21 Avrupa ülkesinden avukatları bir araya getiren, insan hakları ve sivil özgürlükler; sosyal ve ekonomik haklar; barış ve demokrasi; göçmenlerin ve mültecilerin hakları; halkların kendi kaderini tayin hakkı için mücadele eden, ilerici ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

ELDH hedeflerine konferanslar, duruşma gözlemleri ve insan hakları misyonlarının yanı sıra uluslararası hukuk ve insan hakları ile Avrupa hukuku konularında hukuki görüşler hazırlayarak ulaşmaya çalışır.

ELDH, Uluslararası Demokrat Avukatlar Birliği (IADL) ve Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED-EDA), Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), sendikalar, üniversiteler ve Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı (ENAR) gibi diğer ilerici hukuk ve insan hakları örgütleriyle işbirliği yapmaktadır.

Website: www.eldh.eu

 

International Association of Democratic Lawyers – IADL (Uluslararası Demokrat Avukatlar Derneği)

IADL’nin 1946 yılında Paris’te kuruluşundan bu yana, IADL üyeleri, uluslararası hukukun öznesi olan grupların ve bireylerin insan haklarının ihlaline ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı mücadelenin parçası olagelmiştir. Kuruluşundan bu yana, IADL üyeleri dünyanın dört bir yanında ırkçılığı, sömürgeciliği ve ekonomik ve siyasi adaletsizliği, yasal ve insan haklarına müdahale ettikleri her yerde, çoğu zaman bu hukukçuların kişisel güvenlikleri ve ekonomik refahları pahasına protesto etmişlerdir. IADL kampanyaları, BM organları ve uluslararası mahkemeler önündeki tartışmalarda kendi kaderini tayin hakkının ve ulusal insan haklarının korunmasının öneminin evrensel olarak kabul edilmesi gibi uluslararası insancıl hukukta değişikliklere yol açmış ve bu temel hakları desteklemek için uluslararası eylemin önünde eskiden bir engel olan BM Şartı’nın 2. Maddesinin 7. paragrafında formüle edilen “yerel yargı yetkisi” doktrininin yeniden yorumlanmasını sağlamıştır.

IADL avukatlarının öncülük ettiği bu küresel evrim, 1960’larda Güney Afrika’nın siyah çoğunluğun tüm insani ve yasal haklarını elinden alan apartheid politikalarına ilişkin BM eylemiyle başlayan kitlesel ve kurumsallaşmış insan hakları ihlalleri durumlarında Birleşmiş Milletler’in müdahalesini mümkün kılmıştır. IADL avukatlarının çabalarıyla, ırk ayrımcılığının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak ilan edilmesi; kurtuluş hareketlerinin savaşçılarına savaş esiri statüsü verilmesi; bir ulusun diğerine karşı tek taraflı güç kullanmasının yasaklanması; halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkının tanınması; kadınların ve çocukların yasal haklarının tanınması; ırksal, dini, ekonomik ve kültürel ayrımcılık ve zulüm için yasal yolların olması gerektiğinin neredeyse evrensel kamu politikası olarak kabul edilmesi gibi uluslararası ve iç hukukun temel kavramlarının yerleşmesi mümkün olabilmiştir.

Angela Davis, Türkiyeli Şair Nazım Hikmet, Kenya’dan Jomo Kenyatta, Abane Ramdame, Nelson Mandela ve devlete karşı suç işlemekle itham edilen çok sayıda ANC, SWAPO ve PLO üyesi gibi sanıkların siyasi davalarında gözlemci olarak görev yapan IADL avukatları ve hukukçuları, muhalifleri susturma çabalarına uluslararası denetimi kurumsallaştırmaya çalışmıştır. Aktivist avukatlar olarak, Uluslararası Adalet Divanı, Lahey’deki Birleşmiş Milletler Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve InterAmerikan İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel ve grup haklarının ihlaline karşı itirazlarda bulundular.

IADL’nin kuruluşundan elli yıldan fazla bir süre sonra, 21. yüzyılın başında, hukukta ve uluslararası beklentilerde meydana gelen köklü değişiklikler, IADL üyelerinin mesleklerini icra etme ve siyasi inançlarını uygulama biçimlerini değiştirmiştir. Dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar ve çağdaş insan hakları mücadeleleri, hukuki aktivizmin bu yüzyılda da devam etmesini gerektirmektedir.  Halklar arasında eşitlik ilkesine, tüm halkların kendi kaderini tayin hakkına, emperyalizm ve sömürgeciliğin ortadan kaldırılmasına ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine bağlı olan IADL’nin bu hedefleri paylaşan üyeleri arasında bireysel avukatlar ve hakimler ile doksanı aşkın ülkeden bölgesel ve bağlı ulusal avukat ve hukukçu dernekleri yer almaktadır.

Website: www.iadllaw.org

 

European Democratic Lawyers – EDL/AED (Avrupalı Demokrat Avukatlar)

Ekim 1987’de aynı demokratik idealleri paylaşan avukat sendikaları ve örgütlerinin bir konfederasyonu olarak kurulan “AVRUPALI DEMOKRATİK AVUKATLAR” (E.D.L. /A.E.D.) derneğinin tüzüğü 21 Nisan 1990 tarihinde Strazburg’da kesin olarak kabul edilmiş ve 4 Temmuz 1990 tarihinde Colmar (Fransa) Sulh Hukuk Mahkemesi Dernekler Siciline dernek olarak kaydedilmiştir.

AED avukatların siyasi, sosyal, ekonomik ya da sıradan herhangi bir güç karşısındaki bağımsızlığını koruyarak vatandaşların haklarını savunmayı amaçlamaktadır.

Bir meslek örgütü olarak AED’nin uluslararası düzeydeki amacı, savunma haklarına saygıyı teşvik etmek ve özellikle avukatların fiziksel bütünlüğünün yanı sıra siyasi ve ekonomik özgürlüklerini korumaktır.

Aynı şekilde dernek, ulusal ve uluslararası yargı yollarına herkesin erişimini sağlamak için çalışmaktadır.

AED özellikle güvencesiz durumda olanları ve temel hakları tanınmayan ya da çok az tanınan kişileri destekler.

AED demokratik, modern ve insani bir Avrupa hukukunun oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefler. Bu amaçla, deneyimlerin paylaşılmasına olanak tanıyan ve olumlu ortak çözümler bulmayı amaçlayan çalışma toplantıları düzenler.

AED çok sayıda uluslararası toplantıya katılarak, belirlediği hedeflere ulaşmak için kendisine araç sağlamaktadır

Website: www.aeud.org